Zákon č. 368/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.1999
Účinnosť od 30.12.1994 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

OBSAH

368

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. decembra 1994,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 4 sa za písmeno v) vkladá písmeno w), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu4h) znie:

w) výnosy z cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska znejúcich na cudziu menu4h).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu4h) znie:

4h) § 29 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.“.

2. § 19 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) výnosy z cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska znejúcich na cudziu menu4h).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.