Zákon č. 367/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 366/1999 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.

367

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. decembra 1994,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 35 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Ustanovenia odsekov 7 až 11 sa prvý raz použijú počnúc 1. júlom 1995.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.