Zákon č. 364/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994
Účinnosť od 30.12.1994

364

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. decembra 1994,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 znie:

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 134 680 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 149 330 000 000 Sk.“.

2. V § 1 ods. 2 znie:

(2) Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 14 650 000 000 Sk.“.

3. Prílohy č. 1 až 4 sa nahrádzajú znením, ktoré tvorí prílohy č. 1 až 4 tohto zákona.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Příloha 01

Príloha č. 1

zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 364/1994 Z. z.

CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994

(v mil. Sk)

PRÍJMY
A. Daňové príjmy spolu 105 280.0
Daň z pridanej hodnoty 40 560.0
Spotrebné dane 20 840.0
Daň z príjmov právnických osôb 26 738.0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 5 184.0
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti 3 808.0
Daň z príjmov z kapitálových výnosov 3 000.0
Clo 4 400.0
Ostatné daňové príjmy 750.0
B. Nedaňové príjmy spolu 29 400.0
Príjmy RO a odvody PO 3 123.0
Správne poplatky a odvody 1 930.0
Príjmy z vládnych úverov 6 400.0
Úroky 650.0
Odvody Národnej banky Slovenska 10 600.0
Ostatné nedaňové príjmy 6 697.0
Príjmy spolu 134 680.0
VÝDAVKY
I. Bežné výdavky spolu 139 897.4
v tom:
A. Neinvestičné dotácie podnikovému sektoru 13 048.0
z toho: cenové 4 992.0
B. Transfery domácnostiam 25 866.6
v tom: nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia 11 695.4
poistné a príspevky do fondov NP 10 571.2
dávky sociálnej starostlivosti 3 600.0
C. Verejná spotreba obyvateľstva 27 536.7
v tom: školstvo 17 619.5
zdravotníctvo 1 939.1
kultúra 2 094.2
ostatné 5 883.9
D. Verejná spotreba štátu 43 511.2
v tom: obrana a bezpečnosť 14 225.8
súdy a prokuratúra 770.9
ostatná správa 4 473.3
iné výdavky na verejnú spotrebu štátu vrátane poistného za štátnych
pracovníkov RO, PO 24 041.2
E. Štátny dlh 26 403.1
F. Bytová politika 2 495.9
G. Dotácie obciam 1 035.0
II. Kapitálové výdavky spolu 9 432.6
v tom:
H. Investičné dotácie podnikovému sektoru 2 454.4
I. Transfery verejnému sektoru 6 978.2
Výdavky spolu 149 330.0
Prebytok (+), schodok (-) -14 650.0

Příloha 02

Príloha č. 2

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/1994 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PODĽA KAPITOL

(v tis. Sk)

v tom:
Kapitola Výdavky spolu Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciám Dotácie podnikateľským subjektom
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostriedky neinvestičné investičné neinvestičné investičné
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária prezidenta SR 159 978 5 000 154 978 13 978
Kancelária Národnej rady SR 196 010 13 900 181 010 66 754 1 100
Úrad vlády SR 118 490 11 780 106 710 44 754
Ministerstvo hospodárstva SR 1 442 652 5 000 665 952 75 984 17 000 110 000 286 900 357 800
Ministerstvo zahraničných vecí SR 1 426 538 280 000 911 038 94 137 147 500 88 000
Ministerstvo obrany SR 9 900 000 860 000 9 040 000
Ministerstvo financií SR 1 974 894 575 000 1 382 394 1 013 856 17 500
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR 11 291 162 43 000 11 124 162 300 604 81 000 43 000
Ministerstvo vnútra SR 12 458 928 495 000 11 929 261 1 665 056 34 667
Min. životného prostredia SR 1 116 009 20 000 786 009 293 218 310 000
Min. pre správu a privát. NM SR 26 336 550 25 786 16 223
Slovenská informačná služba 345 324 108 000 237 324
Min. dopr., spojov a ver. prác SR 6 409 182 110 000 1 005 060 477 664 1 075 122 260 000 2 890 000 1 069 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 141 313 28 000 1 110 000 267 013 1 493 000 198 000 7 620 000 692 313
Ministerstvo školstva a vedy SR 18 688 695 935 000 16 496 687 10 480 916 1 207 008 50 000
Ministerstvo kultúry SR 2 022 199 40 000 140 777 65 181 1 738 922 102 500
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 825 655 240 000 1 010 655 469 157 100 000 1 475 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 1 724 701 63 000 1 660 821 394 895 880
Protimonopolný úrad SR 12 005 600 11 405 6 999
Úrad pre norm., metr. a skúš. SR 148 213 59 500 88 713 36 310
Úrad priemysl. vlastníctva SR 34 509 14 300 20 209 12 675
Štatistický úrad SR 185 551 2 300 164 501 104 355 18 750
Úrad geod., kart. a katastra SR 279 737 12 550 266 637 185 915 100 450
Ústavný súd SR 23 256 2 720 20 536 10 237
Najvyšší kontrolný úrad SR 35 612 4 500 31 112 18 398
Generálna prokuratúra SR 223 003 19 500 203 503 165 891
Slovenská akadémia vied 381 000 7 000 241 000 140 638 120 000 13 000
Tlačová agentúra SR 45 247 0 0 0 41 247 4 000
Slovenský rozhlas 25 100 0 0 0 25 100
Slovenská televízia 240 0 0 0 240
Štátny dlh SR 26 403 100 0 26 403 100 0
Úrad jadrového dozoru SR 26 950 2 300 21 710 9 282 2 940
Správa štát. hmotných rezerv SR 482 353 15 600 466 753 20 135
Všeobecná pokladničná správa 36 721 058 20 100 33 438 640 76 522 34 988 640 000 2 252 000 335 330
z toho: sociálne poistné fondy 21 958 265 21 958 265
Spolu 148 295 000 3 994 200 119 346 443 16 526 747 6 467 064 2 983 950 13 048 900 2 454 443
Dotácie do rozpočtov obcí 1 035 000
Úhrn 149 330 000 3 994 200 119 346 443 16 526 747 6 467 064 2 983 950 13 048 900 2 454 443

Příloha 03

Príloha č. 3

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/1994 Z. z.

LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 PRE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ

(v mil. Sk)

Mesto Investičné dotácie Neinvestičné dotácie
Bratislava 174.0 414.0
Košice 53.0 124.0
Prešov 13.0 37.0
Spolu 240.0 575.0

Příloha 04

Príloha č. 4

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/1994 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1994 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

(v tis. Sk)

1. Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu 5491 687
- rezerva vlády SR 1 450 902
z toho:
- stabilizácia ekonomiky a štrukturálne programy 335 330
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií a s nepredvídanými
mimoriadnymi udalosťami 1 005 572
- úlohy rozvoja vedy a techniky 110000
- rezerva predsedu vlády SR 30000
- rezerva na mzdy na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených organizácií 74785
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery 900 000
- rezerva na garancie sociálnych poistných fondov 3 036 000
z toho:
- Fond zdravotného poistenia 2 995 150
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grassalkowichovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla prezidenta republiky
100 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu 16 139
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 111 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách 126 000
- financovanie projektu Nadácia pre pomoc krajanom 7000
- vedenie sporu pred MSD v Haagu o Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 41 000
Ministerstvo obrany SR
- štátna športová reprezentácia 30000
- financovanie štúdia príslušníkov Armády SR na civilných vysokých školách 34000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- investičné potreby pre ZŤP občanov 7000
- financovanie rekvalifikačných kurzov pre učiteľov prostredníctvom Fondu zamestnanosti 4000
- štúdium dôchodcov na univerzitách tretieho veku 3000
Ministerstvo vnútra SR
- dávky sociálnej starostlivosti 3 600 000
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou
kultúrnych pamiatok 10000
- migračná politika 100 000
- hospodárska mobilizácia 10400
- štátna športová reprezentácia 20000
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR 300 000
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR 1 000 000
- hospodárska mobilizácia 96000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu ochrany zveľaďovania lesa SR 180 000
- dotácia do Štátneho fondu ochrany zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25000
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 650 000
- náklady na pozemkové úpravy 186 850
- hospodárska mobilizácia 16000
- činnosť splnomocnenca vlády SR na výstavbu a prevádzku SVD G-N 6000
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 300 000
- podpora využívania závlahovej vody 100 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 1993 22446
- úhrada nákladov SOU iných rezortov podľa zákona č. 171/1990 Zb. 1 600 000
- štátna športová reprezentácia 96000
- vklad do Slovensko -amerického fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS 12000
- príspevok na prevádzku Slovenskej technickej knižnice - Centra VTI SR 20000
Ministerstvo kultúry SR
- obnova kultúrnych pamiatok 130 000
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita 196 000
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 17000
- národnostné kultúrne zväzy, národnostná tlač a aktivity pre národnosti v rámci PO 140 500
v tom:
- dotovanie školských časopisov národnostných menšín 2000
- financovanie vydania rómsko-slovenského slovníka 1 000
- Matica slovenská 95000
- dotácia do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- hospodárska mobilizácia 30
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 15200
Štatistický úrad SR
- výdavky na prevádzku centrálneho uzla elektronického prepojenia a Slovenského databázového centra
2450
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania 24940
- hospodárska mobilizácia 160
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 240
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 150
Všeobecná pokladničná správa
- obnova národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika na Bradle 20000
- študentské pôžičky 15000
- financovanie záväzkov z programu PHARE 40000
- potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 2 797
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD) 500
- sanačné práce po Sovietskej armáde 160 000
- prechodná finančná výpomoc politickým stranám a hnutiam na volby do NR SR 30000
Spolu v kapitolách 9 819 8O2
Rezervy a účelové prostriedky spolu 15 311 489