Oznámenie č. 363/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičnej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

363

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.

výnos z 13. decembra 1994 č. 5657/M-94 o poskytovaní neinvestičnej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave.

Výnos upravuje poskytovanie neinvestičnej dotácie zo štátneho rozpočtu Železniciam Slovenskej republiky na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave v rozsahu a na účely určené v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 11-12/94.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.