Oznámenie č. 36/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 9/1994
Platnosť od 24.02.1994
Redakčná poznámka

Vo výnose, vyhlásenom oznámením č. 109/1994 Z. z., sa ustanovuje, že dodatok č. 2 z 9. decembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretej 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovensk...

36

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1. januára 1994 do 10. februára 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 8. decembra 1993 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 2 zo dňa 9. decembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov uzavretej 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 29. novembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov uzavretej 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 5. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 2 zo dňa 18. januára 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej 19. januára 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením automobilových opravovní.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 11. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie do 31. decembra 1994 uzavretá 19. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu s pôsobnosťou v Slovenskej republike

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 24. januára 1994 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.