Nález č. 354/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994 do25.05.1995
Účinnosť od 29.12.1994 do25.05.1995
Zrušený 98/1995 Z. z.

354

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 6. októbra 1994

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika vo veci návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam s čl. 13 ods. 1 a 2 a s čl. 40 a 123 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 4 ods. 1 a 2 a s čl. 31 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, na neverejnom zasadnutí 6. októbra 1994 takto

rozhodol:

1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 a s čl. 40 a 123 Ústavy Slovenskej republiky ani s čl. 4 ods. 1 a 2 a s čl. 31 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.

2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam nie je v súlade s čl. 123 druhou vetou Ústavy Slovenskej republiky.

3. Vo zvyšnej časti sa návrh zamieta.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobúda nález platnosť podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čím vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam stráca účinnosť v celom svojom rozsahu. Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neuvedie túto vyhlášku do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, stráca vyhláška po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v.r.