Vyhláška č. 353/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o predškolských zariadeniach

(v znení č. 81/1997 Z. z., 540/2004 Z. z.)

Čiastka 92/1994
Platnosť od 23.12.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 01.11.2004 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

353

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 5. decembra 1994

o predškolských zariadeniach

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 až 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) zriaďovaní, zrušovaní a organizácii materskej školy a špeciálnej materskej školy1) (ďalej len „predškolské zariadenie“),

b) prijímaní a zaraďovaní detí do predškolského zariadenia,

c) dochádzke detí do predškolského zariadenia,

d) starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí v predškolskom zariadení,

e) prevádzke predškolského zariadenia,

f) dokumentácii a označení predškolského zariadenia,

g) príspevku na úhradu výdavkov predškolského zariadenia.

§ 2

(1) Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

(2) Predškolská výchova v predškolskom zariadení sa uskutočňuje podľa programov výchovnej práce schválených Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Predškolské zariadenie vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(4) Na žiadosť rodičov alebo osôb, ktorým bolo dieťa zverené do výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu2) (ďalej len „rodič“), poskytuje predškolské zariadenie odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré do tohto zariadenia dochádza.

§ 3

(1) Predškolské zariadenie môže zriadiť orgán štátnej správy v školstve, cirkev, náboženská spoločnosť, obec, iná právnická osoba a fyzická osoba3) (ďalej len „zriaďovateľ“) podľa siete4) týchto zariadení.

(2) Predškolské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve, možno zriadiť, ak doň rodičia prihlásia najmenej desať detí; ak to vyžadujú osobitné miestne podmienky a potreby rodičov, možno ho zriadiť aj pre menej detí.

§ 4

Predškolské zariadenie možno zrušiť až po jeho vyradení ministerstvom zo siete školských zariadení.5) Deti sa umiestnia v okolitých predškolských zariadeniach s prihliadnutím na požiadavky rodičov. Pri rozhodovaní o návrhu na zrušenie predškolského zariadenia zriaďovateľ zohľadňuje jeho efektívne využitie, umiestnenie, potrebu z hľadiska vývoja detskej populácie a v lokalitách, v ktorých je jediné predškolské zariadenie, aj nízku dochádzku detí.

§ 5

(1) Predškolské zariadenie s poldennou výchovnou starostlivosťou zabezpečuje výchovu detí v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách.

(2) Predškolské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou zabezpečuje výchovu detí počas celého dňa, pričom môže zabezpečovať aj poldennú výchovnú starostlivosť.

(3) Predškolské zariadenie s týždennou výchovnou starostlivosťou je určené pre deti, o ktoré sa ich rodičia nemôžu starať počas týždňa.

(4) Predškolské zariadenie s nepretržitou výchovnou starostlivosťou je určené pre deti, o ktoré sa ich rodičia nemôžu starať v dlhšom čase ako týždeň.

(5) Predškolské zariadenie s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou môže zabezpečovať aj celodennú alebo poldennú výchovnú starostlivosť.

(6) Predškolské zariadenie môže zabezpečovať výchovnú starostlivosť podľa miestnych podmienok počas celého roka alebo ako sezónne zariadenie.

§ 6

(1) Predškolské zariadenie sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú spravidla deti rovnakého veku.

(2) Počet detí prijatých do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako

a) 22 detí od troch rokov do štyroch rokov,

b) 24 detí od štyroch rokov do piatich rokov,

c) 28 detí od piatich rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky,

d) 24 detí od troch rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.

(3) Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Ak do materskej školy prihlásia rodičia osem detí mladších ako tri roky, tieto deti sa zaraďujú do samostatnej triedy; do takejto triedy nemožno zaradiť viac ako 20 detí.

(4) Počet detí zaradených do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako

a) 15 detí od troch rokov do štyroch rokov,

b) 18 detí od štyroch rokov do piatich rokov,

c) 20 detí od piatich rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky,

d) 15 detí od troch rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.

(5) V materskej škole možno vychovávať spolu so zdravými deťmi ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania (ďalej len „postihnuté deti“). Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti najviac päť postihnutých detí, pričom sa po zaradení najvyšší počet detí uvedený v odsekoch 2 až 4 zníži podľa závažnosti postihnutia o dve až štyri deti. Zníženie počtu detí určí po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom.

(6) Špeciálnu triedu v materskej škole alebo triedu v špeciálnej materskej škole7) možno vytvoriť pri počte najmenej šesť detí, pričom v týchto triedach môže byť najviac osem detí.

(7) V triede predškolského zariadenia pri zdravotníckom zariadení s ležiacimi a ťažko telesne postihnutými deťmi je najviac osem detí, s chodiacimi deťmi môže byť najviac 15 detí.

(8) Ak z hygienických predpisov vyplýva nižší počet detí prijatých do triedy materskej školy podľa odsekov 2, 4 a 7, uplatní sa prednostne tento nižší limit podľa hygienických predpisov.

(9) Pre deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku, sa zriaďujú prípravné triedy. Cieľom prípravných tried je zabezpečiť zdravý a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, vyrovnávať rozdiely v rozvojovej úrovni medzi deťmi, poskytnúť im predškolské vzdelávanie a rovnaké možnosti prípravy na vstup do základnej školy.

§ 7

(1) Riaditeľ predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve (ďalej len „riaditeľ“), prijíma deti priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky. K prihláške sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášky do predškolského zariadenia na nasledujúci školský rok sa podávajú v marci kalendárneho roka. Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 15. februára.

(2) Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa8) predloží rodič riaditeľovi spravidla do 30. apríla kalendárneho roka.

(3) Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku.

(4) Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia počas školského roka oznámi riaditeľ rodičovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľ vydá rozhodnutie spravidla do 30. apríla kalendárneho roka. O počte prijatých a neprijatých detí s uvedením požadovaného výchovného jazyka riaditeľ písomne informuje zriaďovateľa.

§ 8

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa do predškolského zariadenia môže predchádzať jeho adaptačný alebo diagnostický pobyt v predškolskom zariadení, v ktorom má byť umiestnené.

§ 9

(1) Do špeciálnej triedy materskej školy alebo do špeciálnej materskej školy sa zaraďujú a preraďujú deti, ktoré vzhľadom na ich zdravotné postihnutie nemožno vychovávať spolu so zdravými deťmi.

(2) O zaradení alebo preradení dieťaťa do špeciálnej triedy materskej školy alebo do špeciálnej materskej školy rozhoduje riaditeľ predškolského zariadenia, do ktorého má byť dieťa zaradené alebo preradené, po prerokovaní s rodičom dieťaťa na základe vyjadrenia špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast.

(3) Na zaradenie dieťaťa do špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení je potrebný súhlas rodiča a ošetrujúceho lekára. Rozsah výchovnej činnosti určí riaditeľ po dohode s ošetrujúcim lekárom.

§ 10

(1) Riaditeľ vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia, pričom s rodičom dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v predškolskom zariadení.

(2) V čase adaptačného pobytu dieťaťa v predškolskom zariadení pedagogickí zamestnanci predškolského zariadenia spolupracujú s rodičom. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne riaditeľ s rodičom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

(3) V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.

(4) Ak počas dochádzky postihnutého dieťaťa do predškolského zariadenia nastane zmena v charaktere postihnutia, riaditeľ po prerokovaní s rodičom podá návrh na preradenie dieťaťa do iného predškolského zariadenia s prihliadnutím na charakter postihnutia.

(5) Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako sedem rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá9).

(6) Rodič najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v predškolskom zariadení. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do predškolského zariadenia predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

(7) Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane porušuje vnútorný poriadok predškolského zariadenia, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

§ 11

(1) Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na výchovu a zdravý vývoj detí a za počet detí prijatých do predškolského zariadenia zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci predškolského zariadenia v čase od prevzatia dieťaťa od jeho rodiča až do odovzdania rodičovi dieťaťa alebo ním splnomocnenej osobe.

(2) Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do predškolského zariadenia.

(3) Ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa.

(4) Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 25 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napríklad sánkovanie, plávanie), riaditeľ zabezpečí ďalšieho pracovníka predškolského zariadenia alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. V predškolskom zariadení pri zdravotníckom zariadení zodpovedá za bezpečnosť detí pri pobyte vonku pedagogický a zdravotnícky zamestnanec. S triedou detí mladších ako tri roky, detí vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou postihnutých detí sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch pracovníkov.

§ 12

(1) Predškolské zariadenie riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa zastupuje počas jeho neprítomnosti zástupca. Špeciálnu materskú školu spolu so špeciálnou školou iného stupňa a typu pre žiakov rovnako postihnutých môže riadiť jeden riaditeľ.

(2) Predškolskú výchovu v predškolskom zariadení zabezpečujú učitelia; v predškolskom zariadení s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou aj ďalší vychovávatelia. Práce súvisiace s prevádzkou predškolského zariadenia zabezpečujú prevádzkoví pracovníci.

(3) V triede predškolského zariadenia s poldennou výchovnou starostlivosťou zabezpečuje výchovu detí jeden učiteľ. V triede predškolského zariadenia s celodennou výchovnou starostlivosťou zabezpečujú výchovu striedavo dvaja učitelia, pričom sa ich základný týždenný úväzok výchovnej práce prekrýva spravidla v čase pobytu detí vonku a obeda. V triede predškolského zariadenia s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou sú dvaja učitelia a dvaja ďalší vychovávatelia.

(4) V triede predškolského zariadenia s celodennou výchovnou starostlivosťou s deťmi mladšími ako tri roky, v ktorej je viac ako 14 zaradených detí, zabezpečujú výchovu striedavo traja učitelia. V triede s týždennou a nepretržitou výchovnou starostlivosťou sú traja učitelia a dvaja ďalší vychovávatelia.

(5) Na vykonávanie hospodársko-administratívnych prác v predškolskom zariadení možno zamestnať samostatného pracovníka. Rozsah pracovného úväzku určí na návrh riaditeľa zriaďovateľ.

(6) V špeciálnych triedach materských škôl, v špeciálnych materských školách a podľa potreby aj v materských školách vykonáva individuálnu logopedickú starostlivosť špeciálny pedagóg logopéd v rozsahu troch hodín denne.

§ 13

(1) Čas celodennej prevádzky predškolského zariadenia určuje riaditeľ po prerokovaní s rodičmi a so súhlasom zriaďovateľa spravidla od 6. hod. do 18. hod. Prevádzku predškolského zariadenia môže riaditeľ počas školských prázdnin po súhlase zriaďovateľa a po prerokovaní s rodičmi prerušiť alebo obmedziť. Cez letné prázdniny sa preruší najmenej na tri týždne. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky predškolského zariadenia cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V miestach, v ktorých je viac predškolských zariadení, sústreďujú sa deti do niektorého z nich.

(2) Organizáciu práce v predškolskom zariadení určuje vnútorný poriadok predškolského zariadenia, ktorý po prerokovaní s rodičmi a zriaďovateľom schvaľuje riaditeľ.

§ 14

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,9a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac suma neprevyšujúca 7,5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.9b) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

(2) Na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom nie je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, môže zriaďovateľ vyberať príspevok od rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

(3) Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku uvedeného v odsekoch 1 a 2 aj výdavky na stravovanie dieťaťa10).

(4) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení,

b) dieťa má nariadenú ústavnú výchovu,

c) dieťa má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

d) dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,

e) dieťa nenavštívilo predškolské zariadenie v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

f) iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1,

g) rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.11)

Príspevok podľa odsekov 1 a 2 môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť, ak dieťa dovŕšilo piaty rok veku alebo má odloženú povinnú školskú dochádzku.

(5) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza pomerne, ak iná osoba uhrádza náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení vo výške nižšej, ako je príspevok určený zriaďovateľom podľa odseku 1.

(6) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 4, zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok podľa odseku 1.

§ 14a

Príspevok podľa § 14 ods. 1 a 2 sa uhrádza prvýkrát za mesiac december 2004.

§ 15

Dokumentáciu predškolského zariadenia tvorí

a) plán práce predškolského zariadenia,

b) plány výchovno-vzdelávacej činnosti,

c) triedna kniha,

d) záznamy z kontrolnej činnosti,

e) záznamy z pedagogických a iných porád,

f) základná dokumentácia o deťoch vrátane evidencie dochádzky detí v triede,

g) evidencia o úrazoch detí a pracovníkov predškolského zariadenia,

h) rozvrhnutie pracovného času pracovníkov,

i) evidencia pošty.

§ 16

(1) Názov predškolského zariadenia sa skladá z jeho úradného názvu a názvu jeho sídla v prvom páde. V obci, v ktorej je niekoľko predškolských zariadení rovnakého typu, sa uvádza aj názov ulice alebo námestia, podľa potreby aj popisné číslo budovy, v ktorej sa nachádza riaditeľstvo. Ak predškolské zariadenie získalo čestný názov, uvádza sa za úradným názvom predškolského zariadenia.

(2) Na vonkajšie označenie budovy predškolského zariadenia sa používa tabuľa s názvom predškolského zariadenia a s uvedením náležitostí podľa odseku 1. Tabuľa s rozmermi 70 x 50 cm je bielej farby, písmo je tlačené modrou farbou. Umiestňuje sa na hlavnom priečelí vpravo vedľa hlavného vchodu. V označení predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nie je orgán štátnej správy v školstve, uvedie sa aj druh predškolského zariadenia (súkromná materská škola, cirkevná materská škola).

(3) Označenie predškolského zariadenia sa používa na úradnej pečiatke a listinách, ktoré toto zariadenie vydáva.

§ 17

Zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľom môže poskytnúť priestory predškolského zariadenia v čase mimo prevádzky aj na iné výchovno-vzdelávacie a záujmové činnosti.


§ 18

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1980 Zb. o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) Napríklad § 45 a 78 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

4) 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 17 zákona č. 596/2003 Z. z.

7) § 5 ods. 2 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

8) § 5 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.

9) § 9 a § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

9a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

9b) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.

11) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.