352

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 5. decembra 1994

o školských výpočtových strediskách

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke školského výpočtového strediska1) (ďalej len „stredisko“).

§ 2

Zriaďovanie a zrušovanie strediska

Stredisko zriaďuje a zrušuje orgán štátnej správy v školstve2) (ďalej len „zriaďovateľ“) so súhlasom Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky.

§ 3

Riadenie strediska

(1) Stredisko riadi riaditeľ, ktorý zodpovedá za odbornú úroveň práce strediska, plnenie určených úloh, efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti strediska a za hospodárenie s majetkom strediska.

(2) Riaditeľ strediska so súhlasom zriaďovateľa vydáva organizačný poriadok a pracovný poriadok strediska.

§ 4

Činnosť strediska

(1) Stredisko poskytuje orgánom štátnej správy v školstve3), školám, školským zariadeniam, ako aj zriaďovateľom stredných odborných učilíšť a ostatným inštitúciám v školstve informačné, odborno-technické, metodické a vzdelávacie služby. Tieto služby môže poskytovať odplatne aj iným orgánom a organizáciám4).

(2) Stredisko zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s tvorbou, rozvojom a využitím informačného systému v školstve, najmä

a) vzdeláva pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení a ďalších školských pracovníkov formou kurzov, školení a poradenských služieb v informačnej a výpočtovej technike,

b) organizuje tvorbu a využitie informácií pre informačný systém v školstve tak, aby databázy informačného systému obsahovali informácie pre používateľov uvedených v odseku 1,

c) uplatňuje metodiku tvorby, obsahu, zberu a spracovania údajov,

d) zabezpečuje tvorbu aplikačného programového vybavenia pre automatizované spracovanie informácií,

e) zodpovedá za aktuálnosť obsahu databázy informačného systému v školstve, sústreďuje, spracúva a distribuuje informácie podľa požiadaviek používateľov,

f) v nadväznosti na tvorbu celoštátnych klasifikácií číselníka a registrov využíva rezortné integračné nástroje,

g) školí organizácie v školstve pre prácu

1. s výpočtovou technikou,

2. s programovými aplikáciami,

3. s vecným obsahom informácií,

h) organizuje a koordinuje prácu informačných pracovísk,

i) podieľa sa na vývoji, tvorbe, koordinácii a distribúcii pedagogických programov, študijných materiálov a metodických pomôcok využívaných školami na vyučovanie výpočtovej techniky a nových informačných technológií.

§ 5

Spolupráca strediska

(1) Stredisko pri riešení úloh informačného systému v rezorte školstva spolupracuje s organizáciou Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky zriadenou na rozvoj a použitie informačného systému v školstve.

(2) Stredisko ďalej spolupracuje

a) s inštitúciami vytvárajúcimi informácie, najmä so školami, školskými zariadeniami a školskými správami,

b) s inštitúciami používajúcimi informácie, najmä so školami, školskými zariadeniami, školskými správami, ústrednými orgánmi štátnej správy a štatistickými orgánmi.

(3) Inštitúcie uvedené v odseku 2 môžu od strediska požadovať informačné a ostatné služby podľa § 4 ods. 2.

§ 6

Hospodárenie strediska

(1) Stredisko je rozpočtovou organizáciou5).

(2) Finančné prostriedky na rozvoj informačného systému v školstve a na činnosť strediska zabezpečuje zriaďovateľ.

(3) Riaditeľ strediska predkladá zriaďovateľovi návrh rozpočtu a správy o činnosti a finančnom hospodárení strediska podľa termínov stanovených zriaďovateľom.

(4) Stredisko okrem hospodárskej činnosti môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom činnosti strediska6).


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) § 5 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

3) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

4) § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

5) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.
§ 29 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.

6) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.