Opatrenie č. 349/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

(v znení č. 128/1995 Z. z., 213/1995 Z. z.)

Čiastka 91/1994
Platnosť od 22.12.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 14.10.1995

349

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. novembra 1994,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1995


Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú:

Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1)

Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 2)

Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3)

Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 4)

Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 5).

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú počas roku 1995, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha č. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha 01

Příloha 02

Príloha č. 2 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1.Obyv 5-12Hlásenie o sťahovaní
2.VSPS „A", VSPS „B"Výberové súpisy pracovných síl

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre po-treby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje občana, ktorý sa sťahuje, jeho štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie, dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu, miesto nového trvalého pobytu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ohlasovne pobytu, orgány cudzineckej polície a pasovej služby, orgány správnej služby Policajného zboru SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2. Názov zisťovania: Výberové súpisy pracovných síl

Značka štatistického formulára: Dotazník „A“,

Dotazník „B“

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jedno-tlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované výsledky sa poskytnú aj medzinárodným inštitúciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledujú sa počty osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre týchto ukazovateľov: hlavné zamestnanie, práca dočasná, príležitostná, plný alebo skrátený úväzok, u nezamestnaných dôvod prepustenia z práce, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Náhodne vybrané bytové domácnosti v SR z evidencie zo sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991. V SR je to 10 000 domácností (250 domácností v každom okrese).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Příloha 03

Príloha č. 3 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
1. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
2. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
3. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podlá krajín a odborov
4. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podlá licencií
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
5. ŠFTR (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
6. ŠFTR (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
7. ŠFTR (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
8. ŠFTR (MP SR) 4-04 Prehľad o súhrnnej ponuke jatočného dobytka a ošípaných na reguláciu agrárneho trhu za región
9. ŠFTR (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
10. ŠFTR (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
11. FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru
12. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
13. ODV (MP SR) 10-04 Štvrťročný výkaz o hodnote dodávok pre obyvateľstvo
14. Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve
15. Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
16. SP (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz poistného a dávok
17. SP (MPSVR SR) 2-12 Mesačný výkaz poistného
18. FZ (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz príspevku do Fondu zamestnanosti SR
19. ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
20. V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a Iných agendách
21. V (MS SR) 10-12 Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA A VEDY SR
22. Škôl P (MŠV SR) 5-99 Jednorazové zisťovanie kvalifikovanosti pracovníkov a odbornosti vyučovania
23. Škôl P (MŠV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ
24. Škôl P (MŠV SR) la-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených
Ministerstvom školstva a vedy SR
25. Škôl Iv (MŠV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
P - Pracovníci a mzdové prostriedky
26. P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách
27. P (MZ SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov pre ústavy vedeckovýskumnej základne
28. P (MZ SR) 5-04 Štvrťročný výkaz o pracovníkoch a o zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných zariadeniach
R - Registre
29. R (MZ SR) 4-04 Register vybraných chronických ochorení pľúc
Z - Zdravotný stav
30. Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii
31. Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
32. Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
33. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
34. Z (MZ SR) 6-12 Štatistický lístok dieťaťa s vrodenou chybou
35. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
36. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
37. Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu
38. Z (MZ SR) 10-12 Kúpeľná starostlivosť:
a) poukaz na kúpeľnú starostlivosť
b) predvolanie na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť
c) nástup dieťaťa do ozdravovne, liečebne
d) poukaz na ambulantné, kúpelne vyšetrenie, liečenie
39. Z(MZ SR) 11-12 Hlásenie o drogovej závislosti
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
40. Dev (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach Štvrťročná príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
41. Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek a výroby a predaja tovaru podľa odborov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929 JKPOV, JKV – zvláštna časť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929 JKPOV, JKV – zvláštna časť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky po-dľa krajín a odborov

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiest-nenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929 JKPOV, JKV – zvláštna časť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín, realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení s kontrolnou väzbou na výkaz ZO (MH SR) 1Ä04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929 JKPOV, JKV – zvláštna časť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

5. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

6. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

7. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, vrátane malých bitúnkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

8. Názov zisťovania: Prehľad o súhrnnej ponuke jatočného dobytka a ošípaných na reguláciu agrárneho trhu za región

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Využívajú sa na spresnenie ponuky jatočného dobytka na účely regulácie agrárneho trhu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

ukazovatele týkajúce sa kontrahovaných jatočných býkov, jalovíc, kráv, teliat, zástavového dobytka a ošípaných pre mäsopriemysel, vlastné porážky, zmluvný vývoz a nekontrahovanú produkciu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky poľnohospodárskej prvovýroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci roľníci nad 5 ha pôdy).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa v mesiaci pred začatím sledovaného obdobia.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

9. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných nákupných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná (veľké mliekárne),
štvrťročná (malé mliekár-
ne).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

10. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

11. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru – nárokov, výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia fondov na vlastnú spo-trebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spo-treby, vývozu spolu, z toho do ČR, a iných dodávok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

12. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroba, nákup zo SR, dovoz spolu, z toho z ČR, ostatný príjem, zdroje spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, dodávky pre vývoz spolu, z toho dodávky pre ČR, ostatné dodávky, dodávky spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné subjekty, ktoré vyrábajú a zabezpečujú odbyt sledovaných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š.p., Bratislava.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o hodnote dodávok pre obyvateľstvo

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 10-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie plnenia dodávok pre obyvateľstvo (trhové fondy).

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dodávok pre obyvateľstvo v množstve a hodnote skutočných predajných cien s DPH.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu, ako aj iné subjekty, ktoré vyrábajú a zabezpečujú odbyt sledovaných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š.p., Bratislava.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na riadenie, rozvoj, prognózy a analýzy lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovateľskej činnosti a ťažby, semenárstva a škôlkárstva, opráv a údržby, inej lesnej činnosti, prác celospoločenského vý-znamu a pridruženej výroby, projekčných prác, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a výkonov spolu. Ďalej prirodzenej obnovy, vykonaných prebierok porastov, prevodov, zalesňovania nelesných pôd, zakladania brehových porastov, ťažby dreva v samovýrobe a stavu a spracovania dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sledujú zásoby surového dreva k poslednému dňu sledovaného obdobia v porovnaní s minuloročným obdobím.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Správa TANAP-u a ostatní užívatelia lesných pozemkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT Zvolen.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les D (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dodávkach dreva v lesnom hospodárstve pre potreby obchodnej politiky, licenčnej politiky a na riešenie dotácií do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu a dodávok dreva podľa hlavných smerov určenia, členené na sortimenty a hlavné ihličnaté a listnaté dreviny a ďalej členené na tuzemské dodávky a vývoz. Výkaz obsahuje aj údaje o speňažení dreva v tuzemsku i pri vývoze s cieľom sledovať vývoj cien surového dreva. Ďalej obsahuje aj skutočné dodávky reziva a lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne lesy, Správa TANAP-u a ostatní užívatelia lesných pozemkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT Zvolen.

16. Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného a dávok

Značka štatistického formulára: SP (MPSVR SR) 1Ä12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyh-nutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského a dôchodkového poistenia a príspevku na zamestnanosť a na zúčtovanie dávok nemocenského poistenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jedno-tlivých druhov poistenia, počty prípadov a sumy vyplatených dávok nemocenského poistenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré odvádzajú poistné a vyplácajú dávky nemocenského poistenia a štátne peňažné dávky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

17. Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného

Značka štatistického formulára: SP (MPSVR SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyh-nutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského a dôchodkového poistenia a príspevku na zamestnanosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jedno-tlivých druhov poistenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej než 20 zamestnancov a evidenciu miezd pre nich nevedie iná organizácia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

18. Názov zisťovania: Mesačný výkaz príspevku do Fondu zamestnanosti SR

Značka štatistického formulára: FZ (MPSVR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyh-nutné na sledovanie odvodu príspevku do Fondu zamestnanosti SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku do Fondu zamestnanosti SR uhradeného platiteľmi.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: po-dľa výplatných termínov platiteľov príspevku do Fondu zamestnanosti SR.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Fond zamestnanosti SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: okresné úrady práce.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cene práce, vyjadrenej hodinovým zárobkom, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: jednorazový vstupný formulár a magnetický nosič.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa priemerného hodinového zárobku podľa jednotlivých povolaní, tarifných stupňov, stupňov vzdelania, veku, odbornej praxe, pohlavia, týždenného fondu pracovného času, počtu zamestnancov podľa právnej formy subjektov, odborových zväzov a regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových, príspevkových a spoločenských organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r. o.,Bratislava.

20. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Využijú sa pri riadiacej činnosti a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby tak počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I. i II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili na výkon trestu odňatia slobody, i osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, Krajské súdy a Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd),
do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd SR).

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

21. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 10-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti okresných a krajských súdov na úseku vybavovania rehabilitačnej agendy. Výsledky zisťovania sa využijú pri riadiacej činnosti a pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, masmédií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vecí došlých, vybavených, nevybavených, vekovej štruktúry nevybavených vecí, ako aj spôsobu vybavenia vecí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 8. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

22. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie kvalifikovanosti pracovníkov a odbornosti vyučovania

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠV SR) 5-99

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, posúdenia ich vzdelanostnej, kvalifikačnej, vekovej štruktúry, jazykových znalostí, odbornosti vy-učovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl (bez ohľadu na zriaďovateľa) prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: v týždni od 3. 4. do 7. 4. sledovaného roka.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva a vedy SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

23. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠV SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školské správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva a vedy SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva a vedy SR

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠV SR) 1a-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej skladby školstva – kapitoly.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a priamo riadené organizácie MŠV SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva a vedy SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

25. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol Iv (MŠV SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných a nehmotných investícií a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školské správy a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom ÚIP ŠMT.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva a vedy SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových pro-striedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov. Spracované údaje využíva MZ SR pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve a do ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov, o počte pracovníkov vybraných kategórií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov pre ústavy vedeckovýskumnej základne

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, o mzdách a zložení mzdových pro-striedkov jednotlivých kategórií pracovníkov v ústavoch výskumnej a vedeckej základne. Slúžia ako podklad pri spracúvaní ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií pracovníkov v ústavoch výskumnej a vedeckej základne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch a o zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných zariadeniach

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 5-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, mzdách a o zložení mzdových prostriedkov u jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov v kúpeľných liečebniach. Slúžia ako podklad pri spracúvaní ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o priemernom počte pracovníkov, o mzdách a zložkách miezd zdravotníckych pracovníkov podľa kategórií v kúpeľných liečebniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

29. Názov zisťovania: Register vybraných chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú v projektoch v rámci NPPZ a pre potreby MZ SR a SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave.

30. Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, sú podkladmi na medzinárodné porovnania a využíva ich SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov hospitalizácie pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

31. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Súhrnné údaje sú podkladmi pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach SR podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32. Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o činnosti gynekologicko-pôrodníckych oddelení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

33. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o činnosti novorodeneckých oddelení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

34. Názov zisťovania: Štatistický lístok dieťaťa s vrodenou chybou

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave obyvateľstva. Poskytuje významné informácie o kvalite novej populácie a je zdrojom informácií potrebných na znižovanie dojčenskej a skorej novorodeneckej úmrtnosti. Slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí a tiež údaje o ich matkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

35. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku, na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadostí o umelé prerušenie tehotenstva, samovoľných potratov, miniinterrupcií, umelého prerušenia tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie epidemiologickej situácie, sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva a podklady na prijímanie epidemiologických opatrení. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa okolností a príčin všetkých dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov obyvateľov s trvalým bydliskom v SR hlásených psychiatrickými pracoviskami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38. Názov zisťovania:Kúpeľná starostlivosť:
a) poukaz na kúpeľnú starostlivosť
b) predvolanie na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť
c) nástup dieťaťa do ozdravovne, liečebne
d) poukaz na ambulantné, kúpeľné vyšetrenie, liečenie

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie terciárnej prevencie. Informácie vy-užíva Všeobecná zdravotná poisťovňa, MZ SR a SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pacientov v kúpeľnej starostlivosti podľa sociálneho zloženia, veku, indikácie liečby, výsledku liečenia, dĺžky ošetrovacej doby. Sleduje sa ústavná aj ambulantná kúpeľná liečba.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39. Názov zisťovania: Hlásenie o drogovej závislosti

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 11-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie užívajúcej drogy (zneužívajúcej lieky) a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu sociálnej a demografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov používania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach Štvrťročná príloha k výkazu Dev (NBS) 1Ä12

Značka štatistického formulára: Dev (NBS) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad na platobnú bilanciu NBS.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky za priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rezidenti Slovenskej republiky majúci vzťah k zahraničiu v oblasti priameho vývozu a dovozu tovaru a kapitálu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná (výkaz).

Periodicita zisťovania: štvrťročná (príloha).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Národná banka Slovenska.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná banka Slovenska.

41. Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov č. 265/1992 Zb. a č. 266/1992 Zb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva (LV) v sledovanom období, počtu novozaložených LV k pôvodným nehnuteľnostiam, ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. 1. 1993, ako aj evidencie – sledovania počtu založených LV od 1. 4. 1964 po príslušný sledovaný rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Katastrálne úrady v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Príloha č. 4 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha 04

Príloha č. 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha 05