Oznámenie č. 348/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do31.08.2003
Zrušený 361/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 275/1995 Z. z. a nadobudli účinnosť 12. decembra 1995.

348

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovuje účtová osnova, postupy účtovania a postup prevodu účtovníctva z roku 1994 do roku 1995 pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (registrované v čiastke 106/1992 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júna 1994 č. 65/163/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 204/1994 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. augusta 1994 č. 65/395/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 233/1994 Z. z.).

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa zrušujú pokyny na vedenie účtovníctva Fondov národného majetku vydané Federálnym ministerstvom financií 28. novembra 1991 pod č. V/2-24 705/1991.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.