Oznámenie č. 347/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do05.12.1996
Zrušený 349/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 273/1995 Z. z. a nadobudli záväznosť 12. decembra 1995.

347

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.

Týmto opatrením sa ustanovuje pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre banky, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.

Opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 8. apríla 1990 č. V/2-29 480/1990, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a smernice k ich zostavovaniu pre peňažné ústavy v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 287/1993 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 65/102/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/256/1993 ustanovujúce záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 57/1994 Z. z.),

4. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. marca 1994 č. 65/97/1994, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej závierky bánk (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.