Oznámenie č. 346/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do05.12.1996
Zrušený 348/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 348/1996 Z. z. a nadobudli záväznosť dňom 6. decembra 1996.

346

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky.

Týmto opatrením sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, pobočky zahraničných bánk a Národnú banku Slovenska.

Opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 10. decembra 1990 č. V/2-29 490/1990, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a smernice k nej pre peňažné ústavy v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 9. novembra 1992 č. V/2-28 110/1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách (registrovaného v čiastke 112/1992 Zb.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. augusta 1994 č. 65/411/1994, ktorým sa pre banky ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 262/1994 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1994 č. 65/235/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre banky a dopĺňa sa obsahové vymedzenie účtovnej závierky pre banky na účtovné obdobie roka 1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 337/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.