Oznámenie č. 344/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o rozdelení pohľadávky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za plynárenské integračné akcie a postupe financovania dostavby od roku 1993

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 15. júlom 1993.

344

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Bratislave a Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o rozdelení pohľadávky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za plynárenské integračné akcie a postupe financovania dostavby od roku 1993.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 15. júlom 1993.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.