Oznámenie č. 343/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 26. septembra 1994, na základe článku 4.

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1994 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 26. septembra 1994, na základe článku 4.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z dlhodobých blízkych vzťahov medzi slovenskou a českou kultúrou,

uvedomujúc si význam kultúrneho dedičstva pre národy oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť vzájomnú výmenu týchto predmetov kultúrneho dedičstva:

a) česká strana odovzdá slovenskej strane súbor doskových malieb, ktorý tvorí polyptych „Panna Mária so svätcami“, tzv. Bojnický oltár, uvedený v prílohe č. 1 tejto dohody;

b) slovenská strana odovzdá českej strane súbor doskových gotických obrazov uvedených v prílohe č. 2 tejto dohody.

Prílohy č. 1 a 2 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 2

Prechod vlastníckych práv k predmetom uvedeným v článku 1 nastáva okamihom ich vzájomného fyzického odovzdania a prevzatia zástupcami príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 3

Podrobnosti týkajúce sa fyzického odovzdania a prevzatia týchto predmetov budú upravené osobitnou dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky.

Článok 4

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu.

Dané v Brne 26. septembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľubomír Roman v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Pavel Tigrid v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

SÚBOR DOSKOVÝCH MALIEB – POLYPTYCH „PANNA MÁRIA SO SVÄTCAMI“
(TZV. BOJNICKÝ OLTÁR)

1. 02376 Madona s Ježiškom, drevo, tempera, 117 x 59 cm
2. 02377 Sv. Ranleri, drevo, tempera, 103 x 44 cm
3. 02378 Sv. Hieronym, drevo, tempera, 103 x 44 cm
4. 02379 Sv. Ján Krstiteľ, drevo, tempera, 103 x 44 cm
5. 02380 Sv. Jakub Pustovník, drevo, tempera, 103 x 44 cm
6. 02381 Bolestný Kristus medzi Pannou Máriou a sv. Jánom Evanjelistom, drevo, tempera, 38 x 61 cm
7. 02382 Sv. Dorota a sv. Peter, drevo, tempera, 38 x 44 cm
8. 02383 Sv. Margita a sv. Anton Pustovník, drevo, tempera, 38 x 44 cm
9. 02384 Sv. Mikuláš (pravdepodobne ) a sv. Katarína, drevo, tempera, 38 x 44 cm
10. 02385 Sv. Pavol a sv. Katarína, drevo, tempera, 38 x 44 cm.

Příloha 02

Príloha č. 2

SÚBOR GOTICKÝCH DOSKOVÝCH OBRAZOV

1. Slovenský majster okolo 1420-30, Sv. Mária Egyptská, tempera, borové drevo, 156,3 x 46,4 cm, NG, 0 1363 - SNG, 0 330
2. Slovenský majster okolo 1430-40, Klaňanie sv. Troch kráľov, tempera, drevo, 146,5 x 82 cm, NG, 0 1590 - SNG, 0 333
3. Slovenský majster okolo 1455-65, Zvestovanie Panny Márie, tempera, lipové drevo, 83,0 x 55,7 cm, NG, 0 1424 -SNG, 0317
4. Slovenský majster okolo 1455-65, oltárne krídlo: Navštívenie Panny Márie - Klaňanie sv. Troch kráľov. Korunovanie Krista - sv. biskup, tempera, lipové drevo, 194,0 x 57 cm, NG, 0 1425 - SNG, 0 318
5. Slovenský majster okolo 1455-65, oltárne krídlo: Umučenie sv. Apolónle - sv. Žofia s tromi dcérkami. Bičovanie - sv. Mária Magdaléna, tempera, lipové drevo, 193,5 x 57,5 cm, NG, 0 1426 - SNG, 0 319
6. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo so Sv. Jánom Krstiteľom, tempera, smrekové drevo, 160,5 x 48,0 cm, NG, 0 1458 - SNG, 0 329
7. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo s Madonou a Ježiškom, tempera, smrekové drevo, 160,5 x 48,0 cm, NG, 0 1459 - SNG, 0 328
8. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo so Sv. Sebastiánom, tempera, smrekové drevo, 159,5 x 46,5 cm, NG, 0 1460 - SNG, 0 326
9. Slovenský majster z roku 1465, oltárne krídlo so Sv. Jakubom, tempera, smrekové drevo, 159,5 x 46,5 cm, NG, 0 1461 - SNG, 0 327
10. Slovenský majster zo 17. storočia (kópia podľa originálu z roku 1465), Bolestný Kristus, olej, plátno na dreve, 158,5 x 100,5 cm, NG, 0 1462 - SNG, 0 325.