Opatrenie č. 34/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1993

Čiastka 9/1994
Platnosť od 24.02.1994 do11.04.1996

OBSAH

34

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. januára 1994

číslo 203/4-00296/94, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 30. decembra 1993

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1993.


Okres BARDEJOV
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Giraltovce sa zaraďuje obec Dukovce, ktorá vznikla rozdelením obce Želmanovce – Dukovce.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Giraltovce 31 obcí.

Okres ČADCA
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Kysucké Nové Mesto sa zaraďuje obec Radoľa, ktorá vznikla rozdelením obce Kysucké Nové Mesto.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Kysucké Nové Mesto 15 obcí.

Okres DOLNÝ KUBÍN
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín sa zaraďuje obec Bziny, ktorá vznikla rozdelením obce Dolný Kubín.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Dolný Kubín 26 obcí.

Okres DUNAJSKÁ STREDA
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Šamorín sa zaraďuje obec Kyselica, ktorá vznikla rozdelením obce Rohovce.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Šamorín 22 obcí.

Okres HUMENNÉ
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Humenné sa zaraďuje obec Hrabovec nad Laborcom z územného obvodu Obvodného úradu Medzilaborce.

Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Humenné z mája 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Humenné 52 obcí a územný obvod Obvodného úradu Medzilaborce 23 obcí.

Okres NITRA
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Nitra sa zaraďuje obec Lužianky, ktorá vznikla rozdelením obce Nitra.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Nitra 48 obcí.

Okres POVAŽSKÁ BYSTRICA
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Považská Bystrica sa zaraďujú obce Horný Lieskov a Podskalie, ktoré vznikli rozdelením obce Lieskov.

Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 1993.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Považská Bystrica 28 obcí.

Okres ZVOLEN
s účinnosťou od 1. júla 1993

– do územného obvodu Obvodného úradu Zvolen sa zaraďujú obce Slatinské Lazy a Vígľašská Huta z územného obvodu Obvodného úradu Detva.

Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Zvolen z decembra 1992.

Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Detva 10 obcí a územný obvod Obvodného úradu Zvolen 28 obcí.

Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike uverejnený v čiastke 12 Zbierky zákonov ČSFR z 11. marca 1991 opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 1990, v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 1991 č. OVV/2-1352/1991 uverejneného v čiastke 11 Zbierky zákonov ČSFR z 31. januára 1992, opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1992 č. OVV/2-139/1992 uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov ČSFR z 24. marca 1992 a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. januára 1993 č. III/2-100/1993 uverejneného v čiastke 19 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z 24. marca 1993.