Oznámenie č. 336/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994 do31.12.1998
Zrušený 291/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zkonov Slovenskej republiky.

336

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 8. novembra 1994 č. 65/506/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov.

Týmto opatrením sa ustanovuje fakultatívnosť zostavovania prehľadu o finančných tokoch, ktorý je prílohou účtovnej závierky podnikateľov, od roku 1994. Tým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/1993 Z. z.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zkonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.