Oznámenie č. 331/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1994 na základe článku 7 ods. 1.

331

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky.

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1994 na základe článku 7 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky

V záujme spolupráce v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky a na základe dobrých vzájomných susedských vzťahov sa vláda Slovenskej republiky a Spolková vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) dohodli na nasledovnom:

Článok 1

Na podporu spolupráce v záležitostiach priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky sa zmluvnými stranami vytvorí Spoločná slovensko-rakúska komisia pre priestorové usporiadanie, priestorové plánovanie a regionálnu politiku (ďalej len „komisia“).

Článok 2

(1) Komisia pri uskutočňovaní spolupráce v zmysle čl. 1 berie do úvahy platné právne predpisy v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

(2) Za týmto účelom komisia má

1. vypracúvať návrhy a odporúčania týkajúce sa priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky a predkladať ich príslušným miestam Slovenskej republiky a Rakúskej republiky,

2. vykonávať koordináciu a odsúhlasovanie opatrení týkajúcich sa priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky.

Článok 3

(1) Komisia sa skladá zo 14 členov a vypracuje si pracovný poriadok.

(2) Zloženie komisie je stanovené v jej pracovnom poriadku, pričom každá zmluvná strana má vždy polovicu členov. Za každého svojho určeného člena môže vymenovať zástupcu.

Článok 4

(1) Komisia vymenuje na uskutočnenie svojich úloh subkomisiu.

(2) Každá zmluvná strana vždy vymenuje predsedu komisie a subkomisie a jeho zástupcu. Na vedenie bežných záležitostí, ako aj na vedenie zasadnutí budú na dobu dvoch rokov vymenovaní úradujúci predsedovia komisie a subkomisie striedavo z jednej z oboch zmluvných strán. Vždy iná zmluvná strana vymenuje zástupcu úradujúceho predsedu.

(3) Na zasadnutia komisie a subkomisie môžu byť prizývaní experti.

Článok 5

Komisia a subkomisia jednohlasne prijímajú uznesenia o pracovnom poriadku, ako aj návrhy a odporúčania, pričom každá zmluvná strana má jeden hlas.

Článok 6

Zasadnutia komisie, ako aj subkomisie sa uskutočňujú vždy na výsostnom území tej zmluvnej strany, ktorá má úradujúceho predsedu. Táto zmluvná strana znáša náklady spojené s prekladom na zasadnutiach, ako aj so záverečnými protokolmi a ostatnými písomnosťami.

Článok 7

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 1994.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu desať rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalšie štyri roky, ak túto dohodu nevypovie jedna zo zmluvných strán najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty písomne diplomatickou cestou.

(3) Po právoplatnom vstupe niektorej zmluvnej strany do Európskej únie nie sú zmluvné strany touto dohodou viazané, ak je to nezlučiteľné s právnym stavom, ktorý z toho vyplýva. V takom prípade zmluvné strany spoločne určia ďalšiu platnosť ustanovení.

Dané v Bratislave 9. septembra 1994 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Moravčík v. r.

Za Spolkovú vládu

Rakúskej republiky:

Franz Vranitzky v. r.