Oznámenie č. 330/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do14.03.2003
Zrušený 82/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 205/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 2001.

330

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie.

Týmto opatrením sa ustanovuje vzor a spôsob vypĺňania účtovného výkazu pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. V/20 531/1992 (registrovaným v čiastke 123/1992 Zb.).

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. mája 1993 č. 65/54/1993, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 176/1993 Z. z.).

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky prvýkrát pri účtovnej závierke za rok 1994.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Toto opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.