Oznámenie č. 325/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky o spolupráci

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1994 na základe článku 12.

325

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1994 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Českej republiky o spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 1994 na základe článku 11.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.