Oznámenie č. 324/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a umenia Poľskej republiky o spolupráci na roky 1994–1995

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1994 na základe článku 12.

324

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a umenia Poľskej republiky o spolupráci na roky 1994-1995.

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1994 na základe článku 12.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.