Oznámenie č. 323/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a tlače Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 1994 na základe článku 14.

323

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 1994 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a tlače Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry.

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 1994 na základe článku 14.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.