Oznámenie č. 320/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnom porozumení

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994

320

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. septembra 1994 bol v Bratislave podpísaný Dohovor medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnom porozumení.

Dohovor nadobudol platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 22. septembra 1994, na základe odseku D bodu 6.

DOHOVOR

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnom porozumení

S cieľom podporiť účinnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, podpísanej 22. septembra 1994 (ďalej len „dohoda“), zmluvné strany sa dohodli takto:

1. Rada komisie rozhodne, aký systém použije pri odbornom posudzovaní žiadostí kandidátov zo Slovenskej republiky o vzdelávacie výmeny, uskutočňovaných na základe článku 2 dohody. Rada komisie zváži odporúčania získané na základe prijatého posudzovacieho systému a bude nominovať kandidátov na štipendiá v Spojených štátoch amerických. Rada komisie okrem toho preskúma amerických kandidátov nominovaných na štipendiá v Slovenskej republike.

2. Pokiaľ ide o kancelárske priestory poskytnuté komisii, ako je to uvedené v článku 5 odseku C dohody, kancelárie v Bratislave musia byť vhodné aspoň pre trojčlenný personál, zasadania rady, príručnú knižnicu obsahujúcu materiály z oblasti pedagogického poradenstva, ako aj zodpovedajúci rozsah informácií o kultúre, histórii, literatúre atď. Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických a musia mať zodpovedajúci prijímací priestor pre návštevníkov komisie.

3. Ročný rozpočet komisie sa bude skladať z programových výdavkov a administratívnych nákladov. Tieto pojmy sú definované takto:

A. Programové výdavky zahŕňajú všetky náklady spojené s výmenou, ubytovaním a zabezpečením držiteľa štipendia vrátane výdavkov spojených s dopravou do Slovenskej republiky a z nej a do Spojených štátov, s vnútroštátnou dopravou, výučbou, štipendiami, poskytovaním kníh a predprípravou na vycestovanie.

B. Administratívne náklady zahŕňajú platy zamestnancov a všetky potrebné výdavky, ktoré vzniknú zriadením, správou a prevádzkou komisie.

4. Pokiaľ ide o zodpovednosť každej zmluvnej strany za úhradu programových výdavkov a administratívnych nákladov,

A. obidve zmluvné strany sa budú usilovať, aby sa na úhrade všetkých programových výdavkov podieľali rovnakou časťou, a to buď finančne, alebo materiálne;

B. zmluvná strana Spojených štátov amerických uhradí prevažnú časť platov zamestnancov s tým, že zmluvná strana Slovenskej republiky bude hradiť zostávajúcu časť;

C. zmluvná strana Slovenskej republiky poskytne komisii zdarma kancelárske priestory vo vhodnej lokalite centra Bratislavy, prístupné verejnosti. Zmluvná strana Slovenskej republiky okrem toho uhradí náklady na prevádzku tejto kancelárie, ktoré budú zahŕňať nielen dodávku tepla, vody, svetla, elektriny a používanie telefónu pre hovory spojené s prevádzkou kancelárií, a zabezpečí zavedenie aspoň troch telefónnych liniek a inštaláciu ďalšieho komunikačného vybavenia;

D. zmluvná strana Spojených štátov amerických zabezpečí nábytok a vybaví kancelárske priestory vhodným komunikačným zariadením potrebným na úspešnú činnosť komisie, t. j. telefónmi, kopírovacími strojmi, telefaxovými prístrojmi, počítačmi s tlačiarňami a vhodným počítačovým programovým vybavením.

5. Obidve zmluvné strany si želajú, aby plne fungujúca a dostatočne personálne aj materiálne vybavená kancelária komisie bola otvorená v Bratislave do troch mesiacov po podpísaní dohody.

6. Dohovor nadobudne platnosť dňom jeho podpísania a zostane v platnosti po celý čas platnosti dohody.

Na dôkaz svojej vôle podpísaní splnomocnení zástupcovia svojich vlád podpísali dohovor.

Dané v Bratislave 22. septembra 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Theodore E. Russell v. r.