Opatrenie č. 316/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do30.06.2002