Oznámenie č. 315/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do31.03.2003
Zrušený 98/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

315

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

výnos z 10. októbra 1994 č. 44/66/1994 o financovaní hospodárskej mobilizácie.

Výnos upravuje financovanie hospodárskej mobilizácie u fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v súlade s požiadavkami príslušných ústredných orgánov Slovenskej republiky zabezpečujú plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Federálneho ministerstva hospodárstva z 29. apríla 1991 č. 060 086/90-obyč. o financovaní hospodárskej mobilizácie (oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva č. 264/1991 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.