31

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1993 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 13 výmenou nót 3. decembra 1993 a predbežne sa vykonávala od 25. júna 1993.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany"),

vedené cieľom rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma štátmi v súlade s medzinárodnou praxou,

prispôsobujúc sa svetovým hospodárskym procesom,

presvedčené, že dohoda o obchode a platbách medzi zmluvnými stranami vytvorí rámec, ktorý posilní rozvoj obchodných vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Štáty zmluvných strán vo vzájomných obchodných vzťahoch budú postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ako aj tejto dohody.

Článok 2

Rozvoj obchodnej spolupráce podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorých sú zmluvné strany účastníkmi.

Článok 3

Vzájomné dodávky tovarov a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi právnickými a fyzickými osobami Slovenskej republiky oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „subjekty") na jednej strane a právnickými a fyzickými osobami Rumunska oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa právnych predpisov Rumunska (ďalej len „subjekty") na druhej strane na základe zmlúv medzi nimi uzatvorenými.

Článok 4

Tovar dovezený subjektom štátu jednej zmluvnej strany sa nemôže reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho písomného súhlasu vývozcu.

Článok 5

Platby medzi subjektmi sa uskutočňujú vo voľne zameniteľnej mene v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán. Podmienky dodávok tovarov a poskytovania služieb, platobné podmienky, ako aj ceny tovarov a služieb sa dojednajú v zmluvách medzi subjektmi štátov zmluvných strán.

Článok 6

Subjekty môžu okrem obchodu realizovaného vo voľne zameniteľnej mene uskutočňovať aj iné formy obchodu v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi normami štátov zmluvných strán.

Článok 7

O platobno-technickom zabezpečení platieb podľa tejto dohody uzatvoria príslušné splnomocnené banky štátov zmluvných strán medzibankovú dohodu.

Článok 8

Spôsob zúčtovania neobchodných platieb a zúčtovania v iných oblastiach, ktoré nie sú špecifikované touto dohodou, sa upraví v samostatných dohodách, ktoré uzatvoria príslušné orgány štátov zmluvných strán.

Článok 9

Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať podporu pri organizovaní obchodných veľtrhov, špecializovaných výstav a propagačných akcií.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa najmä obchodnej činnosti, investícií, zdaňovania, bankovej činnosti, poistenia, financovania, dopravy a pracovného práva.

Článok 11

Za účelom splnenia cieľov tejto dohody zraiďujú zmluvné strany zmiešanú komisiu zloženú s predstaviteľov zmluvných strán. Komisia sa bude schádzať podľa potreby na základe vzájomnej dohody.

Článok 12

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnky tejto dohody sa musia uskutočňovať písomnou formou.

Článok 13

Táto dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpísania a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnym poriadkom štátu každej zmluvnej strany. Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude ďalej automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne formou nóty nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Dané v Bukurešti 25. júna 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

Za vládu

Rumunska:

Constantin Teculescu v. r.