Nález č. 296/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky

Čiastka 83/1994
Platnosť od 04.11.1994 do25.05.1995
Účinnosť od 04.11.1994 do25.05.1995
Zrušený 98/1995 Z. z.

296

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 6. októbra 1994

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika vo veci navrhovateľa generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti vláde Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok, s čl. 13 ods. 1 a 2 a s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 4 ods. 1 a 2 a s čl. 31 Listiny základných práv a slobôd na neverejnom zasadnutí 6. októbra 1994 takto

rozhodol:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok, nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 a s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky ani s čl. 4 ods. 1 a 2 a s čl. 31 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.