294

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. októbra 1994

o financovaní civilnej ochrany z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje financovanie civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana“) z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“), a to výdavky na prípravu civilnej ochrany a na opatrenia civilnej ochrany v mieri a počas brannej pohotovosti štátu.

§ 2

Zásady financovania výdavkov civilnej ochrany

(1) Výdavky civilnej ochrany zo štátneho rozpočtu sa uhrádzajú prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

(2) Požiadavky na úhradu výdavkov civilnej ochrany sa uplatňujú na ministerstve vnútra na základe jeho pokynov vydávaných na príslušný rozpočtový rok.

(3) Rozpočtové prostriedky na financovanie civilnej ochrany sa zúčtujú so štátnym rozpočtom v termíne určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(4) Náhrada skutočných výdavkov obcí vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu,1) sa uhrádza z rozpočtu miestne príslušného okresného úradu, ktorý si ju uplatňuje podľa odseku 2.

§ 3

Investičné výdavky civilnej ochrany

Financovanie obstarávania hmotného majetku sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi2) v súlade so zoznamom menovitých stavieb civilnej ochrany schváleným ministerstvom vnútra.

§ 4

Neinvestičné výdavky civilnej ochrany

(1) Neinvestičnými výdavkami civilnej ochrany podľa tejto vyhlášky sú výdavky štátneho rozpočtu súvisiace so zabezpečením potrieb civilnej ochrany.

(2) Z neinvestičných výdavkov civilnej ochrany sa financujú

a) výdavky na údržbu a opravy vykonávané dodávateľským spôsobom na

1. objektoch a zariadeniach civilnej ochrany,

2. dopravných prostriedkoch a technike civilnej ochrany,

3. spojovacích a varovacích zariadeniach, kábloch a sieťach civilnej ochrany,

4. prístrojoch a materiáli civilnej ochrany,

b) materiálové výdavky na

1. obstaranie špeciálneho materiálu pre civilnú ochranu (prostriedky na individuálnu ochranu, dozimetrické prístroje, špeciálna záchranárska technika a pod.),

2. hmotné zabezpečenie občanov povolaných na plnenie úloh civilnej ochrany,

3. materiálne zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany vrátane prípravy na civilnú ochranu,3)

c) práce a služby nevýrobnej povahy obstarávané dodávateľským spôsobom, a to

1. výdavky na riešenie vedeckovýskumných úloh civilnej ochrany,

2. výkony spojov pre civilnú ochranu vrátane nájomného a poplatkov za spojovacie okruhy a účastnícke stanice,

3. nájomné za nebytové priestory pre civilnú ochranu,

4. práce a služby pre civilnú ochranu, pri ktorých nevznikajú nové materiálne hodnoty (pranie, čistenie, revízie, zmluvné stravovanie, znalecké posudky, tlmočnícka a prekladateľská činnosť a pod.),

d) osobné výdavky civilnej ochrany, a to

1. odmeny skladníkom materiálu civilnej ochrany pre obyvateľstvo obce,

2. refundácie miezd občanov povolaných na plnenie úloh civilnej ochrany [náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku,4) ktorú poskytne povolávajúca organizácia alebo organizácia povinná podľa osobitného predpisu5)],

3. ostatné osobné výdavky za práce vykonávané pre civilnú ochranu v súbežnom pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

4. náhrady cestovných výdavkov vyplácané podľa osobitného predpisu6) fyzickým osobám zabezpečujúcim plnenie úloh civilnej ochrany a osobám povolaným na plnenie úloh civilnej ochrany.

§ 5

Príjmy štátneho rozpočtu z civilnej ochrany

(1) Príjmy získané z plnenia úloh civilnej ochrany sú príjmami štátneho rozpočtu a sústreďujú sa na príjmovom rozpočtovom účte ministerstva vnútra.

(2) Príjmami civilnej ochrany sú

a) výnosy z predaja hmotného majetku obstaraného z investičných prostriedkov civilnej ochrany,

b) výnosy z predaja materiálu civilnej ochrany,

c) výnosy z prenájmu zariadení civilnej ochrany,7)

d) pokuty za porušenie povinností v civilnej ochrane,8) ak osobitný predpis neustanovuje inak,9)

e) náhrady škôd a mánk v civilnej ochrane.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá použije zariadenia civilnej ochrany7) alebo ich časť na svoju činnosť na základe zmluvy o nájme medzi ňou a ministerstvom vnútra, odvádza za dobu použitia na príjmový rozpočtový účet ministerstva vnútra nájomné určené podľa osobitného predpisu.10) Počas nájmu nájomca v súlade s uzavretou zmluvou zabezpečuje na svoje náklady opravy a údržbu zariadení civilnej ochrany a po skončení nájmu ich v pôvodnom stave odovzdá ministerstvu vnútra.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

Príjmy a výdavky civilnej ochrany sa rozpočtujú podľa platnej rozpočtovej skladby a účtujú sa podľa osobitného predpisu.11)

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Rudolf Filkus v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 15 ods. 2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

2) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

3) § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

4) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

5) § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

6) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

7) § 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

8) Napríklad § 31 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

9) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

10) § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

11) § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.