Vyhláška č. 291/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o centrách voľného času

(v znení č. 27/2005 Z. z., 388/2007 Z. z.)

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

291

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

zo 14. októbra 1994

o centrách voľného času

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii, činnosti, prevádzke a rozsahu poplatkov v centrách voľného času (ďalej len „centrum“).

(2) Centrum je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou.1)

§ 2

(1) Centrum môže zriadiť alebo zrušiť obec, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba2) (ďalej len „zriaďovateľ").

(2) Názov centra sa skladá z jeho úradného označenia, názvu ulice a úradného názvu jeho sídla v prvom páde. Ak má centrum aj čestný názov, uvádza sa za úradným označením.

(3) Ak je zriaďovateľom centra cirkev alebo náboženská spoločnosť, môže sa v názve uviesť „cirkevné centrum voľného času" alebo označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.

(4) Ak je zriaďovateľom centra fyzická osoba alebo právnická osoba, môže sa v názve uviesť „súkromné centrum voľného času" alebo označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.

§ 3

(1) Centrum sa spravidla člení na úseky, oddelenia a záujmové útvary.

(2) Pre zdravotne postihnuté deti a mládež sa môžu zriaďovať špeciálne záujmové útvary. Záujmové útvary sa môžu zriaďovať aj pre rodičov s deťmi i pre problémovú mládež.

(3) Priamou výchovnou prácou sa rozumie

a) pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov,

b) príležitostná záujmová činnosť formou jednorazových alebo nepravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží,

c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

d) organizovanie voľnočasových aktivít a klubovej činnosti.

(4) Ďalšími oblasťami činnosti centra sú

a) podpora medzinárodných aktivít a mobility mládeže formou organizovania medzinárodných výmen mládeže a mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,

b) práca so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou,

c) metodická činnosť formou organizovania vzdelávacích aktivít pre mládež a pracovníkov s mládežou,

d) aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov,

e) monitorovacia činnosť formou ankiet, prieskumov a analýz v oblasti mládežníckej činnosti,

f) informačné a poradenské aktivity pre deti a mládež v oblasti využívania voľného času,

g) riadenie a vykonávanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

h) spolupráca so školami, školskými zariadeniami a organizáciami pre deti a mládež.

§ 4

(1) Centrum v súlade s osobitným predpisom3) riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.3a)

(2) Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a ostatných vedúcich zamestnancov.

(3) Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút centra, organizačný poriadok centra, pracovný poriadok centra a rámcový plán činnosti centra.

§ 5

(1) Zamestnancami centra sú:

a) riaditeľ,

b) zástupca riaditeľa,

c) vychovávatelia,

d) technicko-hospodárski zamestnanci,

e) externí zamestnanci.

(2) Kvalifikačné požiadavky na vychovávateľov centra určuje osobitný predpis.4)

(3) Od externých vedúcich záujmových útvarov sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú oblasť, ktorú riadia.

(4) Pracovný čas v centre je vo voľnom čase detí a mládeže, spravidla v popoludňajších hodinách, v dňoch pracovného pokoja a cez školské prázdniny.

(5) Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v centre ustanovuje osobitný predpis.5) Rozsah a obsah priamej výchovnej práce vychovávateľov určuje § 3 ods. 3.

§ 6

(1) Spôsob a právnu formu hospodárenia centra určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6)

(2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,6a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;6b) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

(3) Výška poplatku v záujmových útvaroch zohľadňuje náročnosť i charakter záujmovej činnosti.

(4) Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi centra rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi7) podľa osobitného predpisu.

§ 7

Domy detí a mládeže a stanice mladých technikov, mladých prírodovedcov a mladých turistov sa do troch mesiacov pretransformujú podľa podmienok tejto vyhlášky.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1979 Zb. o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1994.


Ľubomír Harach v.r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3a) § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

5) § 2 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

6) § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

6a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

6b) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.