Nariadenie vlády č. 288/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 27.10.1994 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.

288

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. augusta 1994

o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú tieto kultúrne pamiatky:

a) súbor kultúrnych pamiatok s priamym vzťahom k osobnosti Ľudovíta Štúra v Modre,

b) prvá budova Slovenského národného múzea v Martine.

(2) Umiestnenie a vymedzenie týchto národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/1994 Z. z.

UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

a) Súbor kultúrnych pamiatok s priamym vzťahom k osobnosti Ľudovíta Štúra v Modre
1. Názov : býv. ev. a. v. fara - pamätná budova
Obec : Modra
Katastrálne územie : Modra
Územno-technická jednotka : Modra (838 039)
Parcelové číslo: 363
Súpisné číslo: 159
2. Názov: meštiansky dom tzv. Schnellovský - pamätná budova
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Územno-technická jednotka: Modra (838 039)
Parcelové číslo: 290
Súpisné číslo: 192
3. Názov: pamätné miesto v Holombeckej doline
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Územno-technická jednotka: Modra (838 039)
Parcelové číslo:4046
Súpisné číslo: -
4. Názov: pamätné miesto v chotárnej časti Šnaudy
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Územno-technická jednotka: Modra (838 039)
Parcelové číslo: 2119/2
Súpisné číslo: -
5. Názov: meštiansky dom tzv. Emreszovský - pamätná budova
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Územno-technická jednotka: Modra (838 039)
Parcelové číslo: 234
Súpisné číslo: 285
6. Názov: hrob Ľudovíta Štúra
Obec : Modra
Katastrálne územie: Modra
Územno-technická jednotka: Modra (838 039)
Parcelové číslo: 465/1
Súpisné číslo: -
b) Prvá budova Slovenského národného múzea v Martine
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Územno-technická jednotka: Martin (836 168)
Parcelové číslo: 683
Súpisné číslo: 574