Nariadenie vlády č. 282/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní učebníc a učebných textov

Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 20.10.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

282

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. septembra 1994

o používaní učebníc a učebných textov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a na vykonanie § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje spôsob používania školských učebníc a učebných textov1) (ďalej len „učebnica“) bezplatne zapožičiavaných žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl s výnimkou žiakov súkromných základných škôl a súkromných stredných škôl, evidenciu učebníc a financovanie ich nákupu.

§ 2

(1) Bezplatne sa zapožičiavajú učebnice povinných vyučovacích predmetov vrátane voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).2)

(2) Učebnice sa zapožičiavajú na jeden školský rok, ak sú predpísané pre jeden ročník, alebo na niekoľko po sebe nasledujúcich školských rokov, ak obsahujú učivo určené učebnými osnovami pre viac ročníkov príslušnej školy.

§ 3

(1) Škola vedie evidenciu učebníc.

(2) V evidencii učebníc sa zaznamenáva titul učebnice, cena, dátum prijatia, číslo dokladu o prijatí, pri výdaji označenie triedy, počet prijatých, vydaných a na sklade zostávajúcich kusov. Inventarizácia učebníc sa vykoná na konci každého školského roka.

(3) Učebnice zrušené ministerstvom školstva alebo ministerstvom zdravotníctva v rámci ich pôsobnosti a zničené alebo poškodené učebnice, ktoré nemožno opraviť, sa vyraďujú.

§ 4

(1) Životnosť najmenej tri roky majú učebnice slovenského jazyka, čítanky a učebnice matematiky

a) pre druhý a tretí ročník základných škôl,

b) pre druhý až štvrtý ročník špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl.

(2) Životnosť najmenej štyri roky majú učebnice

a) pre druhý a tretí ročník zakladných škôl s výnimkou učebníc uvedených v odseku 1,

b) pre štvrtý ročník základných škôl.

(3) V národnostných školách majú životnosť najmenej tri roky učebnice vyučovacieho jazyka a matematiky vo vyučovacom jazyku.

(4) Životnosť jeden rok majú učebnice pre prvý ročník základnej školy a pre prípravný ročník a prvý ročník špeciálnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy.

(5) Životnosť štyri roky majú učebnice pre piaty až deviaty ročník špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl.

(6) Životnosť najmenej päť rokov majú učebnice pre piaty až deviaty ročník základných škôl a učebnice pre všetky druhy a typy stredných škôl.

(7) Životnosť jeden rok majú pracovné zošity pre všetky typy škôl.

(8) Životnosť najmenej dva roky majú rozmnožované učebné texty.

§ 5

(1) Za zapožičané učebnice zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca.

(2) Za stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice v prvom roku jej používania treba uhradiť v rámci zodpovednosti podľa odseku 1 jej celú hodnotu. V ďalších rokoch používania učebnice sa uhradí z jej hodnoty

a) pri učebniciach so životnosťou najmenej päť rokov

1. 75 % v druhom roku používania,

2. 50 % v treťom roku používania,

3. 25 % vo štvrtom roku používania,

4. 10 % v piatom a každom ďalšom roku používania;

b) pri učebniciach so životnosťou najmenej štyri roky

1. 60 % v druhom roku používania,

2. 30 % v treťom roku používania,

3. 10 % vo štvrtom a každom ďalšom roku používania;

c) pri učebniciach so životnosťou štyri roky

1. 60 % v druhom roku používania,

2. 30 % v treťom roku používania;

d) pri učebniciach so životnosťou najmenej tri roky

1. 50 % v druhom roku používania,

2. 10 % v treťom a každom ďalšom roku používania.

§ 6

(1) Ak žiak prechádza na inú školu, učebnice si ponecháva. Škola, z ktorej žiak odchádza, odpíše učebnice zo svojej evidencie učebníc a odpis zaznačí v osobnom liste, ktorý posiela škole, do ktorej žiak prešiel. Na základe toho táto škola zapíše učebnice do svojej evidencie učebníc.

(2) Ak žiak prechádza na súkromnú školu, zapožičané učebnice vráti škole, z ktorej odchádza.

§ 7

(1) Orgán štátnej správy v školstve zabezpečuje objednávku učebníc pre školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Návrh objednávky podáva orgánu štátnej správy riaditeľ príslušnej školy.

(2) Objednávku učebníc pre školy, ktoré majú právnu subjektivitu, zabezpečuje riaditeľ školy.

§ 8

(1) Výdavky spojené s nákupom učebníc pre štátne a cirkevné základné a stredné školy uhrádza ministerstvo školstva zo svojho rozpočtu.

(2) Výdavky spojené s nákupom učebníc pre štátne a cirkevné stredné zdravotnícke školy uhrádza zo svojho rozpočtu ministerstvo zdravotníctva.

§ 9

Finančné prostriedky, ktoré škola získa predajom učebníc do zberu alebo ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10

Likvidáciu zrušených učebníc vykoná škola. Ak škola nemá právnu subjektivitu, likvidáciu vykoná po písomnom súhlase príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

§ 11

Finančné prostriedky získané zo zapožičania učebníc žiakom základných a stredných škôl na školský rok 1994/1995 sa vrátia žiakom.


§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z.

2) § 40 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.