Vyhláška č. 280/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o súkromných školách

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 15.10.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

280

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 12. septembra 1994

o súkromných školách

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 57a ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zá-kon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Vyhláška podrobnejšie upravuje podmienky zriaďovania, zrušovania a organizácie súkromných škôl, ako aj organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách.

Zriaďovanie a zrušovanie škôl

§ 2

(1) Súkromné základné školy, súkromné základné umelecké školy, súkromné gymnáziá, súkromné stredné odborné školy, súkromné stredné odborné učilištia, súkromné odborné učilištia, súkromné učilištia, súkromné špeciálne školy (ďalej len „škola“) sa zriaďujú a zrušujú podľa siete škôl určenej Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky1), ak ide o súkromné zdravotnícke školy, podľa siete škôl určenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky2).

(2) Zriaďovateľom školy môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.

§ 3

(1) Školu možno zriadiť, iba ak je zaradená do siete škôl. Návrh na zaradenie do siete škôl predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva a vedy Slovenskej republiky, a ak ide o zdravotnícku školu, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „príslušné ministerstvo“) do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho školskému roku, v ktorom sa má škola zriadiť.

(2) Návrh na zaradenie školy do siete škôl obsahuje:

a) druh školy, vyučovací jazyk, názov a adresu školy,

b) názov zriaďovateľa školy a jeho sídlo, ak ide o právnickú osobu, meno, adresu trvalého pobytu, výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

c) školský rok, v ktorom sa má škola zriadiť,

d) meno a priezvisko osoby poverenej riadením školy a overený doklad o jej odbornej a pedagogickej spôsobilosti,

e) počet a štruktúru pedagogických pracovníkov, ktorí budú na škole pôsobiť,

f) študijné odbory, učebné odbory a predpokladaný počet žiakov, ak ide o strednú školu,

g) učebné plány a učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov vo všetkých ročníkoch, pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov, profil absolventa, ak škola nebude používať pedagogickú dokumentáciu platnú pre štátne školy,

h) doklad o zabezpečení priestorov vrátane ich špecifikácie na jednotlivé záujmové činnosti, o ich finančnom a materiálno-technickom vybavení na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy, potvrdenie príslušného hygienika a bezpečnostného technika o tom, že priestory vyhovujú hygienickým a bezpečnostným normám,

ch) stanovisko orgánu štátnej správy v školstve3) k zaradeniu školy do siete škôl, v ktorého územnom obvode je škola,

i) doklad o finančnom zabezpečení činnosti školy.

(3) Príslušné ministerstvo rozhodne o zaradení školy do siete škôl do 60 dní od podania návrhu. Návrh, ktorý neobsahuje všetky náležitosti, sa vráti žiadateľovi.

§ 4

(1) Školu možno zrušiť iba po jej vyradení zo siete škôl. Zo siete škôl ju možno vyradiť

a) na návrh zriaďovateľa alebo

b) na návrh orgánu štátnej správy v školstve pre nedostatky vo výchovno-vzdelávacej činnosti, v personálnom alebo materiálnom vybavení.

(2) Návrh na vyradenie zo siete škôl predložený príslušnému ministerstvu obsahuje

a) dôvod vyradenia zo siete škôl,

b) informáciu o zabezpečení výchovy a vzdelávania žiakov po zrušení školy.

(3) Príslušné ministerstvo rozhodne o termíne vyradenia zo siete škôl do 30 dní od podania návrhu.

(4) Po vyradení školy zo siete škôl príslušný orgán štátnej správy v školstve zabezpečí výchovu a vzdelávanie žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku.

§ 5

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

(1) V školách sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov vydaných zriaďovateľom školy, schválených príslušným ministerstvom.

(2) Sústavu študijných odborov a učebných odborov určuje zriaďovateľ školy po súhlase príslušného ministerstva.

(3) Zmeny v sústave študijných odborov a učebných odborov, zmeny učebných plánov a učebných osnov schvaľuje príslušné ministerstvo.

(4) Rozsah a obsah štúdia v jednotlivých druhoch škôl musí zodpovedať minimálne rozsahu a obsahu štúdia potrebného na získanie stupňa vzdelania, ktoré poskytujú štátne školy toho istého druhu.

(5) Školy môžu pri výchove a vzdelávaní používať okrem učebníc a učebných textov uvedených v zozname vydanom príslušným ministerstvom aj iné učebnice a učebné texty.

§ 6

Názov školy, označovanie školy a pedagogická dokumentácia školy

(1) Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a úradného názvu jej sídla vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy. Pred označením druhu alebo typu školy sa uvedie, že ide o súkromnú školu (napr. Súkromná základná škola...). V názve strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zameranie obsahu prípravy na tejto škole (napr. Súkromná stredná priemyselná škola chemická..., Súkromné stredné odborné učilište strojárske...). V názve školy môže byť uvedené aj označenie zriaďovateľa alebo čestný názov školy, ak jej bol udelený.

(2) Názov školy na úradných pečiatkach, listinách a tabuliach určených na vonkajšie označenie budov musí byť zhodný s názvom uvedeným v sieti škôl.

(3) V škole s iným vyučovacím jazykom ako slovenským majú úradné pečiatky, listiny a tabule na vonkajšie označenie budov dvojjazyčný text s uvedením vyučovacieho jazyka, pričom sa na prvom mieste uvádza slovenský text. Úradný názov sídla školy sa neprekladá.

(4) Na vonkajšie označenie budovy školy, v ktorej sú aj triedy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským, sa používa tabuľa s dvojjazyčným textom bez uvedenia vyučovacieho jazyka.

(5) Dokumentácia školy s vyučovacím jazykom slovenským sa vedie v slovenskom jazyku, dokumentácia školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským sa vedie dvojjazyčne, t. j. v úradnom jazyku a vo vyučovacom jazyku školy. Ak sú na vedenie dokumentácie vydané príslušným ministerstvom predpísané tlačivá, vedie sa dokumentácia na nich.

(6) Listiny, ktorými sa osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia (napr. vysvedčenia, výučné listy) vydávané školami, sa opatria odtlačkom okrúhlej pečiatky s názvom súkromnej školy.

§ 7

Formy, priebeh a ukončovanie štúdia

(1) Formy, priebeh a ukončovanie štúdia na súkromných stredných školách sú zhodné ako na štátnych školách.4)

(2) Ak žiak pred splnením povinnej školskej dochádzky nemôže z vážnych dôvodov plniť túto dochádzku v doterajšej škole, príslušný orgán štátnej správy v školstve zabezpečí jej plnenie v štátnej škole.

§ 8

Kontrola výchovy a vzdelávania

Úroveň a výsledky výchovy a vzdelávania v školách kontroluje inšpekcia.5)

§ 9

Zamestnanci školy

(1) V školách vyučujú pedagogickí pracovníci, ktorí majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov.6)

(2) Zariadenia na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov poskytujú riaditeľom, učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom odbornú pomoc a organizujú pre nich ďalšie vzdelávanie.

§ 10

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov

Školy sa starajú o bezpečnosť a ochranu zdravia pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s výchovou a vzdelávaním, organizovaním voľného času žiakov, so zabezpečovaním starostlivosti o ochranu zdravia pred rizikom porúch zdravého vývoja. Sústavne utvárajú podmienky na bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, zabezpečujú komplexnú hygienickú starostlivosť a zodpovedajú za ochranu zdravia pri všetkých činnostiach v škole.7)


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 11/1991 Zb. o súkromných školách.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1994.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

2) § 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

4) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č.102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky č. 409/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

5) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 293/1991 Zb. o školskej inšpekcii.

6) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

7) § 49 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných škôl a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.§ 57a zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.