Nariadenie vlády č. 278/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do31.05.1996
Účinnosť od 13.10.1994 do31.05.1996
Zrušený 152/1996 Z. z.

OBSAH

278

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. septembra 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Odvod za trvalé odňatie na účely výstavby diaľníc, ciest I., II. a III. triedy a ich súčastí, stavieb dráh a stavieb na dráhach, areálov verejných letísk a zariadení pre riadenie letovej prevádzky, výstavby telekomunikácií a výstavby verejných prístavov sa môže platiť v splátkach splatných najneskoršie do piatich rokov podľa rozhodnutia príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

3a) § 14, 15 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.“.

2. V § 4 písm. b) znie:

b) na osobitne určené skládky odpadov5a) o 100 %.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:

5a) § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.“.

3. V § 7 písm. c) znie:

c) na zriadenie vodných nádrží, na zriadenie ochranných pásiem 1. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby protipovodňovej ochrany územia a na zriadenie užších ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov,“.

4. V § 7 písm. e) sa doterajší odkaz 9) označuje ako odkaz 11).

5. § 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) na zriadenie skládok odpadov 2. a 3. stavebnej triedy,12) výstavbu čistiarní odpadových vôd a zriaďovanie cintorínov, ak sa nezriaďujú alebo nestavajú na ornej pôde.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:

12) § 20 ods. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.