Oznámenie č. 271/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994

271

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 1994 sa uskutočnila s platnosťou od 1. januára 1993 notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 27/1968 Zb.), uzavretého 18. septembra 1961 v Guadalajare. Depozitárom dohovoru je vláda Spojených štátov mexických.

Do dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.