Oznámenie č. 269/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po jej podpise, t. j. 4. septembra 1994, na základe článku 10 ods. 1.

269

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po jej podpise, t. j. 4. septembra 1994, na základe článku 10 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa medzi zmluvnými stranami nebudú uplatňovať ustanovenia Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami podpísanej v Prahe 11. decembra 1963 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 2/1964 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vedené prianím rozvíjať vzťahy medzi oboma štátmi a s cieľom uľahčiť cestovanie svojich občanov, dohodli sa takto:

Článok 1

Štátni občania Slovenskej republiky a štátni občania Maďarskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov, môžu vstupovať za účelom krátkodobého pobytu na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa tam najviac 90 dní bez víza.

Článok 2

1. Štátni občania Slovenskej republiky a štátni občania Maďarskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov a sú členmi personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu počas svojho pridelenia vstupovať a zdržiavať sa tam bez víza.

2. Oprávnenia v zmysle odseku 1 sa vzťahujú aj na tých štátnych občanov Slovenskej republiky a štátnych občanov Maďarskej republiky, ktorí sú predstaviteľmi štátu jednej zmluvnej strany v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území štátu druhej zmluvnej strany, alebo sú úradníkmi takejto organizácie, alebo vycestovali na územie štátu druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na medzinárodných rokovaniach.

3. Rovnaká úprava platí aj pre rodinných príslušníkov osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, ktorí žijú v spoločnej domácnosti a sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 3

Štátni občania Slovenskej republiky a štátni občania Maďarskej republiky, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany za účelom pracovnej alebo inej zárobkovej činnosti, trvalého pobytu, alebo chcú pricestovať za účelom dlhšieho pobytu ako 90 dní, musia získať zodpovedajúce povolenie a vízum prijímajúceho štátu.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú diplomatickou cestou navzájom bezodkladne informovať o akýchkoľvek zmenách právnych noriem upravujúcich podmienky na vstup, pobyt a vycestovanie.

Článok 5

Štátni občania Slovenskej republiky a štátni občania Maďarskej republiky sú povinní dodržiavať počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany jeho právne predpisy.

Článok 6

1. Táto dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup alebo pobyt nežiaducim štátnym občanom druhej zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že kedykoľvek a bez formalít prevezmú na svoje územie svojich štátnych občanov.

Článok 7

Štátni občania Slovenskej republiky a štátni občania Maďarskej republiky, ktorí stratili cestovné doklady na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vycestovať na náhradný cestovný doklad vystavený diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom podľa ich štátnej príslušnosti.

Článok 8

1. Každá zmluvná strana môže z dôvodov ochrany verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia dočasne prerušiť vykonávanie tejto dohody v celom jej rozsahu alebo jej časti s výnimkou článku 6 ods. 2.

2. Prijatie a zrušenie takýchto opatrení sa bezodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 9

1. Zmluvné strany si vymenia diplomatickou cestou vzory platných cestovných dokladov najneskôr 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2. V prípade, že jedna zo zmluvných strán po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmení platné cestovné doklady alebo zavedie nový druh cestovných dokladov, najmenej 30 dní pred nadobudnutím ich platnosti vyrozumie diplomatickou cestou druhú zmluvnú stranu s priložením vzorov.

Článok 10

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň po jej podpise.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa medzi zmluvnými stranami nebudú uplatňovať ustanovenia Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami, podpísanej v Prahe 11. decembra 1963.

Článok 11

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že každá zmluvná strana ju môže vypovedať. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym dňom odo dňa doručenia písomnej výpovede diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 5. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

László Kovács v. r.