Oznámenie č. 268/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Chorvátsko o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní po jej podpísaní, t. j. 28. augusta 1994, na základe článku 10 ods. 1.

268

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 1994 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Chorvátsko o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní po jej podpísaní, t. j. 28. augusta 1994, na základe článku 10 ods. 1.

Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti podpísaná v Belehrade 8. októbra 1964 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 13/1965 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Chorvátsko
o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Chorvátsko (ďalej len „zmluvné strany“) v súlade s princípmi helsinského Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a Parížskej charty pre novú Európu a so želaním rozvíjať priateľské vzťahy medzi obidvoma štátmi s cieľom čo najjednoduchšieho režimu pri cestovaní svojich občanov dohodli sa takto:

Článok 1

1. Občania štátov zmluvných strán, ktorí majú platné cestovné doklady, môžu za účelom pobytu, ak nejde o pracovný pobyt, vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany na dobu 30 dní bez víza.

2. Ak ide o pracovný pobyt alebo o pobyt dlhší než 30 dní, je potrebné vízum.

Článok 2

1. Držitelia slovenských alebo chorvátskych diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného zo štátov zmluvných strán na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu pôsobiť na území tohto štátu bez víza počas výkonu svojej funkcie.

2. Rodinní príslušníci, ktorí žijú s osobami uvedenými v odseku 1 tohto článku v spoločnej domácnosti, sa môžu zdržiavať na území štátu druhej zmluvnej strany bez víza počas výkonu svojej funkcie, ak sú držiteľmi slovenského alebo chorvátskeho diplomatického alebo služobného pasu.

Článok 3

Občania štátov zmluvných strán, ktorí žijú dlhšie obdobie alebo trvale na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu cestovať do krajiny pôvodu alebo tretích krajín a vrátiť sa do štátu druhej zmluvnej strany bez víza na základe platných cestovných dokladov.

Článok 4

Zrušenie vízového režimu nezbavuje osoby, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, povinnosti správať sa podľa platných zákonov a predpisov príslušnej krajiny týkajúcich sa vstupu, dlhodobého, trvalého alebo pracovného pobytu.

Článok 5

Táto dohoda neobmedzuje právo kompetentných orgánov štátov zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí by mohli ohroziť v prijímajúcom štáte bezpečnosť a verejný poriadok, ako aj tým osobám, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie svojho pobytu.

Článok 6

1. Každá zmluvná strana môže pre bezpečnosť, ochranu verejného poriadku, zdravia občanov a z iných dôležitých dôvodov dočasne pozastaviť úplné alebo čiastočné vykonávanie tejto dohody.

2. Zavedenie a zrušenie uvedených ochranných opatrení sa bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a ihneď po prijatí oznámenia sa uskutoční.

Článok 7

Zmluvné strany sa zaväzujú, že vždy prevezmú na územie svojho štátu bez formalít svojich štátnych občanov.

Článok 8

1. Občania štátu zmluvnej strany, ktorí zostali bez svojich pasov (cestovných dokladov), sú povinní ihneď ohlásiť ich stratu príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany, ktoré bezplatne vydajú potvrdenie o ohlásení straty.

2. Občanom uvedeným v odseku 1 tohto článku vydá diplomatická misia alebo konzulárny úrad ich štátu nové pasy alebo potvrdenie o návrate do svojej krajiny (náhradný cestovný doklad).

Článok 9

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory cestovných dokladov v lehote 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2. V prípade, že nastane zmena cestovných dokladov, zmluvné strany zašlú ich vzory diplomatickou cestou najneskôr do 30 dní pred nadobudnutím ich platnosti.

Článok 10

1. Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím 30 dní po jej podpísaní a uzatvára sa na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou; v takom prípade dohoda stráca platnosť uplynutím troch mesiacov od doručenia výpovede.

3. Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Republikou Chorvátsko Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o zrušení vízovej povinnosti z 8. októbra 1964.

Dané v Záhrebe 28. júla 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a chorvátskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Republiky Chorvátsko:

Mate Granič v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Chorvátsko
o zrušení vízovej povinnosti

Cestovné doklady platné v zmysle tejto dohody sú

1. pre občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz;

2. pre občanov Republiky Chorvátsko

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) námornícka knižka,

e) cestovný preukaz,

f) hromadný cestovný preukaz.