Nariadenie vlády č. 265/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do31.03.1998
Účinnosť od 01.10.1994 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.

265

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. septembra 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z. sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Jozef Moravčík v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 265/1994 Z. z.

Zmeny a doplnky katalógu pracovných činností

Prvá časť – Policajný zbor Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V 9. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 9.05. vypúšťajú slová „v rámci okresných a obvodných úradov vyšetrovania“.

2. V 10. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 10.09. vypúšťajú slová „,ktorých vyšetrovanie vykonávajú starší vyšetrovatelia na Krajských úradoch vyšetrovania a Mestskom úrade vyšetrovania“.

3. V 11. platovej triede sa v príklade pracovnej činnosti 11.04. za slová „činov a“ vkladajú slová „organizovaného zločinu“ a vypúšťajú sa slová „mimoriadnych udalostí“.