Nariadenie vlády č. 264/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z.

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do31.03.1998
Účinnosť od 01.11.1994 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.

264

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/l992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 59e a 147b zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Odbornou praxou, ktorou policajt preukázal pre výkon funkcie potrebné odborné znalosti podľa odseku 6 písm. a), sa rozumie, ak policajt po dobu aspoň l0 rokov vykonával pracovné činnosti rovnakého zamerania, aké bude povinný vykonávať vo funkcii, pre ktorú sa mu udeľuje výnimka.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až l0.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Z doby započítateľnej praxe rozhodnej pre určenie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov sa odpočíta policajtovi zaradenému podľa § 2 ods. 5 písm. b) a § 2 ods. 6 písm. a), b), c), d) a e) do

a) štvrtej až siedmej platovej triedy doba dvoch rokov, ak dosiahol len stredné vzdelanie,

b) ôsmej a vyššej platovej triedy doba deviatich rokov, ak dosiahol len stredné vzdelanie,

c) ôsmej platovej triedy doba troch rokov, ak dosiahol len úplné stredné vzdelanie,

d) deviatej a vyššej platovej triedy doba piatich rokov, ak dosiahol len úplné stredné vzdelanie,

e) deviatej a vyššej platovej triedy doba dvoch rokov, ak dosiahol vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie.“.

3. V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Policajt je povinný vrátiť Policajnému zboru pomernú časť nástupného príspevku, ak sa pred splnením záväzku podľa uzavretej dohody skončí jeho zaradenie vo vybranej funkcii v dôsledku

a) prevedenia na inú funkciu s výnimkou prevedenia z dôvodu organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov,

b) trvalého premiestnenia alebo trvalého preloženia na základe vlastnej žiadosti.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

4. V § 10 ods. 1 sa slová „§ 4 až § 7“ nahrádzajú slovami „§ 4 až § 6“.

5. V § 11 sa na konci pripája táto veta:
„Uvedené neplatí, ak je policajt ustanovený do funkcie poslucháča.“.


Čl. II

Policajt prijatý do služobného pomeru pred 1. novembrom 1992, ktorý je ku dňu účinnosti tohto nariadenia zaradený v platovej triede podľa § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády č. 94/1993 Z. z., môže byť v tejto platovej triede určenej pre funkciu zaradený až do 31. októbra 1996.

Čl. III

Príslušný služobný orgán ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax policajta podľa § 3 nariadenia vlády č. 519/1992 Zb. v znení nariadenia vlády č. 94/1993 Z. z.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.


Jozef Moravčík v. r.