Zákon č. 263/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do30.06.2002
Účinnosť od 30.09.1994 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.

263

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Armáda je rozhodujúcou súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, Vojenská polícia, Vojenské spravodajstvo, vojenské správy a vojenské zariadenia umiestnené na území Slovenskej republiky.

(5) Základné druhy vojsk armády sú pozemné vojsko, letectvo a protivzdušná obrana.“.

3. § 2 znie:

㤠2

(1) Úlohou armády je brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky, pomáhať pri predchádzaní živelným pohromám, katastrofám a haváriám ohrozujúcim ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu a pomáhať pri odstraňovaní ich následkov.

(2) Okrem úloh uvedených v odseku 1 plní armáda aj úlohy v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií.

(3) Na plnení úloh a činnosti armády sa podieľajú aj vojenské vysoké školy, vojenské súdy a vojenská prokuratúra.“.

4. Za § 2 sa vkladajú nové § 2a a 2b, ktoré znejú:

㤠2a

(1) Početný stav armády schvaľuje vláda Slovenskej republiky v súlade s potrebami obrany a medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Počet jednotlivých zložiek armády podľa § 1 ods. 4, ich úlohy a vzájomné vzťahy určuje Generálny štáb Armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“).

(3) Generálny štáb navrhuje vláde Slovenskej republiky spôsob koordinácie činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.

§ 2b

(1) Armáda sa organizačne člení na generálny štáb a ostatné orgány velenia, vojenské zväzky, útvary a zariadenia.

(2) Generálny štáb je najvyšším orgánom velenia armády.

(3) Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý riadi armádu, velí jej vojskám a je zodpovedný ministrovi obrany.

(4) Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra obrany.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.