Vyhláška č. 258/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do31.12.1998
Účinnosť od 01.10.1994 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.

OBSAH

258

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 18. júla 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 písm. d) zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky alebo“.

2. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Veterinárne povolenie na dovoz, prevoz alebo vývoz tovaru sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) meno alebo názov žiadateľa, jeho presnú adresu alebo sídlo,

b) počet alebo množstvo tovaru, jeho bližšiu špecifikáciu; ak ide o zvieratá, aj vek, kategóriu, a ak ide o iný tovar, jeho úpravu, balenie, obchodný názov,

c) meno a adresu dodávateľa, krajinu pôvodu, prípadne jej správnu oblasť a miesto nakládky tovaru,

d) miesto (krajinu) určenia, meno a adresu príjemcu; ak ide o zvieratá, aj miesto karantény, a ak ide o iný druh tovaru, miesto oddeleného uskladnenia,

e) spôsob dopravy, druh dopravného prostriedku,

f) názov pohraničnej veterinárnej stanice, cez ktorú bude tovar prepravovaný; zoznam pohraničných veterinárnych staníc je uvedený v prílohe tejto vyhlášky,

g) termín, prípadne obdobie, v ktorom sa uskutoční dodávka tovaru,

h) spôsob a miesto nadobudnutia poľovnej zveri.“.

3. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

4. V § 3 ods. 1 sa na konci vety pripájajú slová „na základe žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 2 ods. 2“.

5. V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „na čas nepresahujúci tri mesiace“.

6. V § 6 ods. 1 písm. b) znie:

b) na dovoz, prevoz a vývoz krmív rastlinného pôvodu, na ktoré sa vyžaduje osobitný predpis.3)“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.“.

8. V § 7 ods. 2 znie:

(2) Prevádzku pohraničných veterinárnych staníc upravujú prevádzkové poriadky vydané orgánmi veterinárnej starostlivosti.“.

9. § 9 sa vypúšťa.

10. V § 12 sa slová „§ 9“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2“.

11. V § 14 ods. 2 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „Policajného zboru“.

12. V § 27 ods. 2 písm. b) znie:

b) nesmú obsahovať rezíduá cudzorodých látok vo väčších množstvách, ako ustanovuje osobitný predpis,6)“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

6) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách.“.

14. § 28 znie:

㤠28

Krmivá sa môžu dovážať, len ak pochádzajú z prostredia, v ktorom nebola zistená nákaza zvierat podľa § 26 písm. a) bodov 1 a 2, a spĺňajú podmienky ustanovené osobitným zákonom4).“.

15. V § 31 ods. 1 písm. c) a d) sa slovo „ČSD“ nahrádza slovami „železničnej dopravy“ a slovo „ČSAD“ sa nahrádza slovami „automobilovej dopravy“.

16. Slová „Československá socialistická republika“ sa vo vyhláške nahrádzajú slovami „Slovenská republika“ v príslušnom gramatickom tvare a slová „Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

17. Príloha vyhlášky znie:

„Príloha

ZOZNAM

pohraničných veterinárnych staníc

Pohraničná veterinárna stanica Kategória1) Typ Štát
1 2 3 4
Bratislava I. cestná Maďarská republika
-Rusovce železničná Maďarská republika
-Petržalka II. cestná Rakúsko
železničná Rakúsko
riečna
letecká
Medveďov I. cestná Maďarská republika
Štúrovo I. železničná Maďarská republika
Komárno I. cestná Maďarská republika
železničná riečna Maďarská republika
Šahy I. cestná Maďarská republika
Slovenské Ďarmoty II. cestná Maďarská republika
Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka II. cestná Maďarská republika
železničná Maďarská republika
Lenártovce - Kráľ II. železničná Maďarská republika
cestná Maďarská republika
Hraničná pri Hornáde II. cestná Maďarská republika
železničná Maďarská republika
Slovenské Nové Mesto II. cestná Maďarská republika
Čierna nad Tisou I. železničná Ukrajina
Vyšné Nemecké I. cestná Ukrajina
Vyšný Komárnik I. cestná Poľsko
Trstená I. cestná Poľsko
Plavec II. železničná Poľsko
Čadca - Mosty u Jablunk. I. železničná Česká republika
Svrčinovec - Mosty u Jablunk. I. cestná Česká republika
Makov - Horná Bečva I. cestná Česká republika
Drietoma - Starý Hrozenkov I. cestná Česká republika
Kúty - Lanžhot I. cestná Česká republika
železničná
Kúty - Břeclav I. cestná Česká republika

Poznámky:

1) Kategória I - pohraničná veterinárna stanica s nepretržitou prevádzkou,

II - pohraničná veterinárna stanica s dennou prevádzkou od 7.00 hod. do 19.00 hod.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Pavel Koncoš v. r.