Vyhláška č. 257/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.10.1994 do30.06.1998
Zrušený 194/1998 Z. z.

257

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 18. júla 1994,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat ustanovuje:


§ 1

Odborná spôsobilosť pracovníkov plemenárskych organizácií

Podmienkou odbornej spôsobilosti pracovníkov plemenárskych organizácií na vykonávanie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva je ukončené štúdium na vysokej poľnohospodárskej škole alebo na vysokej veterinárskej škole, prípadne ukončené štúdium na strednej poľnohospodárskej škole a vykonanie skúšky (§ 4 ods. 1).

§ 2

Výberové a uznávacie komisie

(1) Výberovými komisiami 1)

a) výberová komisia pre hovädzí dobytok,

b) výberová komisia pre ošípané,

c) výberová komisia pre kone,

d) výberová komisia pre ovce a kozy.

(2) Pre hydinu je iba jedna celoštátna uznávacia komisia.

(3) Ústredná výberová a uznávacia komisia a komisie podľa odsekov 1 a 2 (ďalej len „komisia“) majú najmenej 5 členov. Členom komisie je vždy pracovník štátnej veterinárnej správy.2)

(4) Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky na návrh Štátneho plemenárskeho ústavu Slovenskej republiky (ďalej len „ústav“), štátnej veterinárnej správy 3) a zväzov chovateľov hospodárskych zvierat, z odborníkov z oblasti chovu hospodárskych zvierat, najmä z vedeckovýskumných organizácií, vysokých škôl, orgánov veterinárnej správy a chovateľov hospodárskych zvierat.

(5) Funkčné obdobie členov komisie trvá tri roky.

(6) Cestovné náhrady členov komisie pri pracovných cestách vykonávaných v súvislosti s členstvom v komisii poskytuje podľa osobitných predpisov 4) ministerstvo.

(7) Z organizačnej stránky činnosť komisie zabezpečuje ústav.

(8) Podrobnosti o organizácii a činnosti komisie upravuje štatút komisie.

§ 3

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie inseminácie a na prenos embryí

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prác pri umelom osemeňovaní (ďalej len „inseminácia“) alebo pri prenose embryí vydá ústav pracovníkovi staršiemu ako 18 rokov, ktorý úspešne vykonal predpísané teoretické a praktické skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorej členom je pracovník štátnej veterinárnej správy.2)

(2) Pracovník, ktorému bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1, a veterinárni lekári sa pravidelne podrobujú lekárskym prehliadkam; insemináciu nesmú vykonávať, ak sú vylučovateľmi zárodkov nebezpečných nákaz prenosných z ľudí na zvieratá.

§ 4

Predaj hospodárskych zvierat, spermy a embryí

(1) Plemenníkov alebo plemennice možno predávať, len ak sú trvale označené alebo evidované tak, že možno zistiť ich totožnosť, a ak je pre ne vydané osvedčenie o pôvode.

(2) Spermu možno predávať, len ak

a) bola získaná v inseminačnej stanici, v ktorej sa vykonáva veterinárny dozor podľa osobitných predpisov,5)

b) pochádza od plemenníka, pre ktorého bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na použitie v inseminácii, osvedčenie o pôvode a doklad o krvnom type plemenníka,

c) je označená a je pripojené osvedčenie o pôvode a plemene darcu.

(3) Spermu z dovozu možno predávať, len ak podlieha veterinárnemu dozoru podľa osobitných predpisov.5)

(4) Plemenárske organizácie môžu dovážať len plemenníky, plemennice, spermu alebo embryá, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1, v odseku 2 písmenách b) a c) a v odsekoch 3 a 5.

(5) Embryá možno predávať, len ak

a) pochádzajú od plemenníc, pre ktoré bolo vydané osvedčenie o pôvode,

b) je pripojené osvedčenie o pôvode a plemene genetických rodičov vrátane údajov o ich krvnom type.

Inseminácia hovädzieho dobytka

§ 5

(1) Inseminácia hovädzieho dobytka sa zabezpečuje podľa pripárovacích plánov, ktoré zostavujú chovatelia v súčinnosti s plemenárskymi organizáciami. Pritom sa prihliada najmä na príslušnosť plemenníc k jednotlivým plemenám a na to, aby sa zabránilo nežiaducej príbuzenskej plemenitbe a neplánovanému kríženiu.

(2) Pripárovací plán je podkladom na uzatvorenie zmluvy o vykonaní inseminácie alebo prenose embryí, ktorú uzatvára chovateľ plemenníc s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktoré túto činnosť zabezpečujú.

(3) Inseminovať možno len plemennice zdravé, označené ušnou známkou a v chovoch bez nákazlivých chorôb.

§ 6

(1) Chovateľ plemenníc určených na insemináciu alebo na prenos embryí

a) založí pre každú plemennicu kartu plemennice,

b) zabezpečí označenie plemennice ušnou známkou a vedie evidenciu o vykonanej inseminácii,

c) oznamuje dohodnutým spôsobom a dohodnutému subjektu začiatok ruje a uvedie požadovaného býka na insemináciu,

d) utvára podmienky nevyhnutné na bezpečné a bezchybné vykonanie inseminácie.

(2) Obsah karty plemennice určí ústav.

§ 7

Pracovník alebo veterinárny lekár, ktorý vykonáva insemináciu,

a) posúdi príznaky ruje a pohlavné orgány plemennice v ten istý deň, keď sa na základe oznámenia chovateľa plemenníc dozvie o začiatku ruje; ak zistí, že ide o nepravú alebo skončenú ruju alebo o plemennicu s príznakmi ochorenia pohlavných orgánov alebo s príznakmi porúch celkového zdravotného stavu, insemináciu nevykoná,

b) do karty plemennice zapíše

1. každú vykonanú insemináciu a údaje o nej oznámi ústavu podľa jeho požiadaviek,

2. dôvod, pre ktorý insemináciu nevykonal, o čom bezodkladne upovedomí chovateľa plemenníc,

3. výsledky vyšetrenia teľnosti inseminovanej plemennice a údaje o výsledkoch tohto vyšetrenia oznámi ústavu,

c) mesačne predkladá chovateľovi plemenníc údaje o výsledkoch reprodukčného procesu, ak sa nedohodnú inak.

§ 8

Podrobnosti o inseminácii hovädzieho dobytka určujú technické normy.6)

§ 9

Inseminácia ostatných hospodárskych zvierat

Na insemináciu ošípaných, koní, oviec a kôz sa primerane vzťahujú predpisy a technické normy 7) ako na insemináciu hovädzieho dobytka.

§ 10

Prenos embryí

(1) Výber plemenníc určených na prenos embryí (darkyne a príjemkyne), výber spermy a ich ďalšie využitie zabezpečuje chovateľ v spolupráci s právnickými osobami alebo s fyzickými osobami, ktoré vykonávajú túto činnosť.

(2) Vyšetrenie celkového zdravotného stavu, zdravotného stavu pohlavných orgánov plemenníc a ich hormonálne ošetrenie vykonáva veterinárny lekár. Sledovanie odozvy na hormonálne ošetrenie zabezpečí chovateľ plemenníc podľa pokynov veterinárneho lekára.

Prirodzené párenie

§ 11

(1) Chovatelia plemenníc môžu zabezpečovať prirodzené párenie plemenníc hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz iba plemenníkmi, pre ktorých bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na pripúšťanie.

(2) Pripárovať možno len plemennice označené ušnou známkou.

§ 12

(1) Prirodzené párenie koní sa zabezpečuje podľa pripárovacích plánov, ktoré zostavuje príslušný chovateľský zväz s chovateľmi na jeden rok. Pripárovacie plány sú podkladom na uzavieranie zmlúv o vykonávaní prirodzeného párenia.

(2) Na prirodzené párenie koní možno používať len tých plemenníkov, ktorých chovateľom udelila komisia na základe osvedčenia o spôsobilosti na pripúšťanie povolenie na prirodzené párenie v príslušnom roku.

§ 13

(1) Chovatelia pri určovaní potrebného počtu plemenníkov dbajú o to, aby na jedného plemenného býka pripadlo podľa miestnych chovateľských podmienok a štruktúry stáda spravidla 100 plemenníc (kráv a jalovíc starších ako jeden rok), na jedného plemenného kanca 30 prasníc, na jedného plemenného barana 30 až 40 bahníc a na jedného plemenného capa 45 kôz.

(2) Plemennice hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec a kôz možno pripustiť len v miestach ustajnenia plemenníkov.

§ 14

Chovateľ plemenníka

a) zabezpečuje riadne ustajnenie, kŕmenie a ošetrovanie plemenníka,

b) zabezpečuje, aby plemenníka ošetrovali len osoby, ktoré nie sú vylučovateľmi zárodkov nebezpečných nákaz prenosných z ľudí na zvieratá a spĺňajú podmienky určené predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

c) pripravuje vhodné pripúšťadlo,

d) nepripustí plemenníka a nezapustí plemennicu s príznakmi ochorenia pohlavných orgánov alebo s príznakmi porúch celkového zdravotného stavu,

e) vedie pripúšťací register, v ktorom eviduje údaje o každom pripustení plemenníka,

f) vydáva chovateľovi plemenníc pripúšťací lístok o každom pripustení plemenníka,

g) odovzdá osvedčenie o spôsobilosti na pripúšťanie a pripúšťací register plemenníka ústavu, ak bolo osvedčenie o spôsobilosti na pripúšťanie plemenníka zrušené.

Výber plemenníkov

§ 15

(1) Výber plemenných býkov, kancov, baranov a capov uskutočňuje komisia na trhoch plemenných a chovných zvierat. Výber plemenných žrebcov uskutočňuje komisia spravidla v plemenárskych organizáciách po výkonnostných skúškach koní.

(2) Výsledky výberu vrátane posudku komisie sa zapisujú do osvedčenia o spôsobilosti na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie. Osvedčenie o spôsobilosti na použitie v inseminácii sa vzťahuje aj na spermu plemenníka. V osvedčení o spôsobilosti na pripúšťanie sa uvedú aj podmienky využitia plemenníka.

(3) Chovateľ plemenníka zabezpečí každoročne preskúšanie vhodnosti a spôsobilosti plemenníka na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie, pričom na toto preskúšanie vytvorí vhodné podmienky; podľa výsledkov preskúšania možno osvedčenie o spôsobilosti na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie zmeniť alebo zrušiť.

§ 16

(1) Spermu plemenných býkov možno používať v inseminácii až po získaní výsledkov kontroly dedičnosti úžitkových vlastností (najskôr pri počte 20 efektívnych dcér) a kontroly dedičnosti zdravia.

(2) Spermu nepreverených plemenných býkov možno využívať v rozsahu určenom ústavom a chovateľským zväzom iba na výskumné účely.

(3) Sperma plemenných býkov sa plní do pejet označených príslušným registrom plemenného býka, dátumom zmrazenia spermy a číselným kódom ušnej známky plemenníka; sperma určená na export sa označuje aj registračným číslom inseminačnej stanice.

(4) Na plemenitbu možno použiť iba plemenné býky, ktoré pri kontrole dedičnosti úžitkových vlastností dosiahli požadované parametre s označením „zlepšovateľ “.

§ 17

Plemenitba hydiny

(1) Plemenitbu hydiny možno vykonávať insemináciou alebo párením. Na obidva spôsoby plemenitby možno využívať len plemenníky alebo ich spermu a plemennice pochádzajúce zo šľachtiteľských chovov povolených úžitkových typov hydiny.

(2) Pripárovacie plány šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov hydiny zostavujú šľachtiteľské organizácie pre každú jej generáciu.

§ 18

Kontrola úžitkovosti

Plemenárske organizácie vykonávajú kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat s cieľom zabezpečiť úžitkovú hodnotu hospodárskych zvierat. Podrobnosti o kontrole úžitkovosti určujú technické normy.8)

§ 19

Kontrola dedičnosti úžitkových vlastností a kontrola dedičnosti zdravia

(1) Kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat vykonáva ústav alebo iná plemenárska organizácia. Podrobnosti o kontrole dedičnosti úžitkových vlastností určujú technické normy.9)

(2) Kontrolu dedičnosti zdravia vykonávajú orgány veterinárnej starostlivosti2) v spolupráci s chovateľom.

(3) Plemennú hodnotu plemenníkov a plemenníc posudzuje ústav; pritom prihliada na výsledky kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat a kontroly dedičnosti zdravia. Výsledky kontroly dedičnosti ústav pravidelne zverejňuje.

§ 20

Hodnotenie hospodárskych zvierat

(1) Plemenníky hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz sa hodnotia pri ich výbere. Plemenníci hovädzieho dobytka, pre ktorých bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na použitie v inseminácii, sa každoročne hodnotia na všeobecných výberoch plemenných býkov.

(2) Plemennice hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz zaradené do kontroly úžitkovosti sa hodnotia na bonitáciách u chovateľov plemenníc, na trhoch a aukciách alebo na výstavách plemenných a chovných zvierat.

(3) Žrebce sa hodnotia pri ich výbere, žrebce a kobyly uznaných a povolených plemien v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch po výkonnostných skúškach.

(4) Anglický plnokrvník, klusák, arabský kôň a ostatné plemená teplokrvných koní s jednostrannou športovou úžitkovosťou sa hodnotia pri ich zaradení do kontroly úžitkovosti a pri skončení športovej výkonnosti.

§ 21

Plemenné knihy

Plemenná kniha sa vedie o každom plemene hovädzieho dobytka, ošípaných, koní a oviec osobitne.10)

§ 22

Označovanie hospodárskych zvierat

(1) Na účely evidencie a overovania totožnosti hospodárskych zvierat sa označuje

a) každý plemenník, pre ktorého bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na použitie v inseminácii alebo na pripúšťanie,

b) každá plemennica, ktorá sa má použiť na insemináciu, prenos embryí aj na pripárovanie plemenníkmi,

c) kone v šľachtiteľských chovoch, kobyly v ostatných chovoch zapísané do plemenných kníh a kone v chovoch,, v ktorých sa vykonáva kontrola úžitkovosti,

d) všetka hydina v chovoch, v ktorých sa vykonáva kontrola úžitkovosti

spôsobom ustanoveným ústavom; označenie sa vykoná ušnou známkou alebo krúžkom s číselným kódom, ktoré prideľuje pre všetky chovy ústav.

(2) Ústav vedie pre potreby šľachtenia a plemenitby centrálnu evidenciu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.

§ 23

Chovy na zošľachťovanie plemien

(1) Šľachtiteľské chovy uznáva komisia z chovov hospodárskych zvierat, v ktorých väčšina zvierat preukázala na základe výsledkov vykonávanej kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností vynikajúcu úžitkovú a plemennú hodnotu. Návrh na uznanie chovu podávajú komisii chovatelia alebo chovateľské zväzy. K návrhu na uznanie šľachtiteľského chovu treba pripojiť vyjadrenie orgánu veterinárnej starostlivosti2) o zdravotnom stave chovu.

(2) Rozmnožovacie chovy uznáva komisia z chovov hospodárskych zvierat, v ktorých väčšina zvierat preukázala na základe výsledkov vykonanej kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností nadpriemernú úžitkovosť a plemennú hodnotu; pritom prihliada na vyjadrenie orgánu veterinárnej starostlivosti2) o zdravotnom stave chovu.

(3) Kritériá na uznanie šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu určuje ministerstvo na návrh chovateľského zväzu príslušného plemena.

(4) V úžitkových chovoch ošípaných sa vykonáva obnova základných stád plemennými alebo chovnými prasničkami, pre ktoré bolo vydané osvedčenie o pôvode.


§ 24

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 108/1974 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat.

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Pavel Koncoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.

2) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky.

3) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb.

4) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

5) § 22 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

6) ČSN 46 7111 Sperma býka.

7) Napr. ČSN 46 7109 Názvoslovie z odboru inseminácie hospodárskych zvierat,ČSN 46 7114 Sperma kancov.

8) ČSN 46 6164 Kontrola úžitkovosti a dedičnosti úžitkových vlastností ošípaných.ČSN 46 6310 Plemenné kone.ČSN 46 6213 Kontrola úžitkovosti oviec.ČSN 46 6113 Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka.ČSN 46 6404 Kontrola úžitkovosti hydiny.ČSN 46 6164 Kontrola úžitkovosti a dedičnosti úžitkových znakov ošípaných.

9) ČSN 46 7106 Plemenárske názvoslovie, kontrola úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho dobytka.ČSN 46 6114 Kontrola dedičnosti mliečnej úžitkovosti hovädzieho dobytka.ČSN 46 6115 Kontrola dedičnosti dojiteľnosti hovädzieho dobytka.ČSN 46 6164 Kontrola úžitkovosti a dedičnosti úžitkových vlastností ošípaných.ČSN 46 6214 Kontrola dedičnosti oviec.

10) § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb.