Zákon č. 242/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

OBSAH

242

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Sídlom fondu je Bratislava.“.

2. V § 2 ods. 1 sa vkladá nad slová „(ďalej len „ministerstvo“)“ nový odkaz 1).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.

Doterajší odkaz 1) sa označuje ako odkaz 1a).

3. V § 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) výnosy z privatizácie zdravotníckych zariadení,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

4. § 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) úhradu nezabezpečených potrieb organizácií rezortu zdravotníctva.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.