Zákon č. 230/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/1994
Platnosť od 05.09.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

230

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. augusta 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „základná umelecká škola“.

2. V § 3 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „českom alebo“ a v druhej vete sa za slovo „Občanom“ vkladá slovo „českej,“.

3. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Výchova a vzdelávanie od 5. ročníka základnej školy a na stredných školách sa môže uskutočňovať aj v cudzom jazyku na základe súhlasu ministerstva školstva.

(2) V školách alebo v triedach, v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje v cudzom jazyku, musí byť jeho súčasťou vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra.

(3) Cudzím jazykom sa na účely tohto zákona rozumie jazyk iného štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela kultúrnu dohodu, na základe ktorej zriadila triedu alebo školu, kde druhým vyučovacím jazykom je jazyk tohto štátu.“.

4. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a) a 1b) znie:

㤠4a

Školy a strediská praktického vyučovania, ktorých zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve1a), môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť.1b) Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.

1a) § 2 písm. b) až d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

1b) § 29 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.“.

5. § 6a sa vypúšťa.

6. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo poľnohospodárske alebo iné družstvo (ďalej len „družstvo“)“.

7. V § 10 ods. 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1c) znie:

(2) Stredné odborné učilište a stredisko praktického vyučovania môže zriadiť po vyjadrení príslušného ústredného orgánu so súhlasom ministerstva školstva aj cirkev a náboženská spoločnosť,1c) ako aj fyzická osoba a iná právnická osoba.

1c) § 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“.

8. § 12 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3a) znie:

㤠12

(1) Na investičný rozvoj stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania, ktorých zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy, možno poskytnúť príspevok z prostriedkov zriaďovateľa.

(2) Stredným odborným učilištiam a strediskám praktického vyučovania, ktorých zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy, sú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva financované

a) platy a náhrady platov pedagogických pracovníkov,

b) učebnice a učebné texty poskytované žiakom podľa osobitného predpisu3a) a náklady na učebné pomôcky pre potrebu teoretického vyučovania,

c) príprava žiakov, ktorí boli prijatí do stredného odborného učilišťa a nepripravujú sa pre konkrétnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu,

d) teoretické vyučovanie žiakov pripravujúcich sa pre zriaďovateľov pracoviska praktického vyučovania alebo strediska praktického vyučovania.

(3) Výšku finančných prostriedkov podľa odseku 2 určuje ministerstvo školstva v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.

(4) Stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania zriadené Slovenským zväzom výrobných družstiev alebo Slovenským zväzom spotrebných družstiev do 1. septembra 1994 sú zo štátneho rozpočtu financované v rozsahu uvedenom v odsekoch 2 a 3.

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, pre ktoré sa žiaci pripravujú v stredných odborných učilištiach a v strediskách praktického vyučovania, ktorých zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy, uhrádzajú náklady na prípravu žiakov okrem nákladov uvedených v odseku 2 písm. a) a b).

(6) Ak bol žiak so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy v školstve prijatý do stredného odborného učilišťa zriadeného podľa § 10 ods. 2 a nepripravuje sa pre konkrétnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, uhrádzajú sa náklady na jeho prípravu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

(7) Spôsob financovania stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriadených podľa § 10 ods. 2 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

3a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/1993 Z. z. o poskytovaní učebníc žiakom.“.

9. V § 19 ods. 2 sa slová „piaty ročník“ nahrádzajú slovami „štvrtý ročník“.

10. § 28 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob finančného a hmotného zabezpečenia žiakov špeciálnych škôl.“.

11. V § 32 ods. 2 v druhej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „jeden“.

12. Za § 33 sa vkladá nová ŠTVRTÁ A ČASŤ, ktorá vrátane nadpisov znie:

„ŠTVRTÁ A ČASŤ

ŠKOLY PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

§ 33a

Základná umelecká škola

(1) Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu; pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

(2) Na základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, tanečné, výtvarné a literárno-dramatické oddelenia alebo niektoré z nich.

(3) Základná umelecká škola organizuje štúdium určené prevažne pre žiakov základnej školy; môže organizovať aj štúdium pre dospelých.

(4) Ministerstvo školstva ustanoví vyhláškou podrobnosti o organizácii štúdia na základných umeleckých školách.

(5) V súkromných základných umeleckých školách a v cirkevných základných umeleckých školách sa vzdelávanie poskytuje za úhradu.

(6) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku príspevku žiaka na úhradu nákladov a spôsob jeho úhrady základným umeleckým školám, ktorých zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve.“.

13. V § 34 ods. 3 a 4 znejú:

(3) Povinná školská dochádzka je deväťročná a trvá najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 15 rokov veku.

(4) U detí vzdelávateľných v špeciálnej základnej škole sa začiatok povinnej školskej dochádzky riadi posúdením školskej zrelosti a skončenie povinnej školskej dochádzky splnením podmienok povinného vzdelávania. Podmienky na posudzovanie školskej zrelosti dieťaťa ustanoví ministerstvo školstva vyhláškou.“.

14. V § 57a ods. 1 znie:

(1) Súkromnými školami sú súkromné základné školy, súkromné stredné školy, súkromné stredné odborné učilištia, súkromné špeciálne školy, súkromné základné umelecké školy a súkromné strediská praktického vyučovania. Súkromné školy sú školami podľa tohto zákona; jeho ustanovenia sa na ne vzťahujú s výnimkou ustanovení § 1 ods. 2, § 10 ods. 1, 4 až 7, § 10a, 11a, 12, 18, § 19 ods. 4, § 20 až 23, § 24 ods. 2, § 27, § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 a 4, § 39, 43, 52 až 57.

15. V § 57b ods. 1 sa za slová „cirkevné strediská praktického vyučovania“ vkladajú slová „cirkevné základné umelecké školy“. Slová „§ 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1, 4 až 7“.

16. V § 63 ods. 6 sa slová „do 31. decembra 1994“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1997“.

17. V § 63 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 5. Doterajšie odseky 4 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3.

18. Názvy Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, vláda Českej republiky, Český úrad bezpečnosti práce, Ministerstvo vnútra Českej republiky, minister vnútra Českej republiky, Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky, Zbor nápravnej výchovy Českej republiky sa vo všetkých ustanoveniach zákona vypúšťajú.

19. Názvy vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, národné výbory, ministerstvá školstva, Federálne ministerstvo národnej obrany, minister národnej obrany Československej republiky, školy Zboru národnej bezpečnosti, vlády republík, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky sa nahrádzajú názvami vláda Slovenskej republiky, orgán štátnej správy v školstve, ministerstvo školstva, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, minister obrany Slovenskej republiky, školy Policajného zboru, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 188/1988 Zb., zákonom č. 171/1990 Zb., zákonom č. 522/1990 Zb. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.