Oznámenie č. 225/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami

Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994 do31.03.1998
Zrušený 202/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

225

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 17. júna 1994 č. 19, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami.

Týmto opatrením sa určujú podmienky obchodovania bánk so zahraničnými cennými papiermi na vlastný účet alebo na účet klienta.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 10/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.