Oznámenie č. 224/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 178/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 1997.

224

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a § 11 písm. a) zákona č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škody

výnos z 27. júla 1994 č. 42 o podmienkach a rozsahu nárokov na náhradu výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.

Výnosom sa upravuje náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vzniknú príslušníkom Policajného zboru a vojakom z povolania vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri plnení služobných povinností.

Týmto výnosom sa zrušujú § 33 až 57 výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. ES-528/15-91 o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby (oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 566/1991 Zb.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. augusta 1992 č. ES-206/15-92 (oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 449/1992 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.

Výnos bol uverejnený v čiastke 42/1994 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru.