Oznámenie č. 217/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do31.07.2003
Zrušený 260/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 170/1995 Z. z. a nadobudli účinnosť 11. augusta 1995. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 71/1999 Z. z. a ...

217

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní.

Opatrením sa ustanovujú zásady, spôsoby a metódy na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní podľa ustanovenia § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.