Vyhláška č. 215/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

215

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. augusta 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1, v § 4 ods. 1, v § 5 ods. 2 a 3, v § 6 ods. 3, v § 8 ods. 2, 4, 5, v § 9 ods. 1 a 3, v § 10 ods. 2 a 3 sa slovo „obyvateľ “ nahrádza slovom „občan“ v príslušnom gramatickom tvare.

2. V § 3 ods. 3 znie:

(3) Obytná jednotka môže byť tiež vybavená lôžkom, závesmi, záclonami, stolom, stoličkou, rádiom, televízorom, kobercami, svietidlami, kreslom, bielizníkom a skrinkou na obuv.“.

3. V § 4 ods. 2 písm. c) znie:

c) za vykurovanie obytnej jednotky násobkom vykurovanej plochy a sadzby za 1m2.“.

4. V § 5 ods. 1 sa suma „2,20 Kčs“ nahrádza sumou „4,40 Sk“ a suma „1,– Kčs“ sa nahrádza sumou „2,00 Sk“.

5. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Ak dvojlôžkovú obytnú miestnosť obýva na vlastnú žiadosť jeden občan, určí sa mu úhrada v plnej výške.“.

6. V § 6 ods. 1 sa suma „33,30 Kčs“ nahrádza sumou „66,60 Sk“ a suma „16,60 Kčs“ sa nahrádza sumou „33,20 Sk“.

7. V § 6 ods. 2 znie:

(2) Ak časť základného prevádzkového zariadenia obytnej jednotky chýba, znižujú sa sadzby pre jedného občana pri obytnej jednotke

I. typu o Sk II. typu o Sk
a) ak nie je priamo v obytnej jednotke alebo pre dve obytné jednotky spoločné zariadenie na varenie 5,00 3,40
b) ak nie je obytná jednotka vybavená zásobárňou alebo zásobárňovou skrinkou 1,60 1,20
c) ak obytná jednotka nemá vlastný kúpeľňový alebo sprchovací kút (za vlastný sa považuje aj vtedy, ak slúži dvom obytným jednotkám) 10,00 6,60
d) ak obytná jednotka nemá vlastný záchod (za vlastný sa považuje aj vtedy, ak slúži dvom obytným jednotkám) 8,40 5,60
e) ak súčasťou obytnej jednotky nie je pivnica 1,60 1,20.".

8. § 7 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 2) znie:

㤠7

Sadzby za vybavenie obytnej jednotky

(1) Sadzby za vybavenie obytnej jednotky sú

a) za kuchynskú linku so skrinkami 13,40 Sk
b) za kuchynskú linku bez skriniek 8,40 Sk
c) za jednu vstavanú alebo zabudovanú skriňu okrem skrine, ktorá je súčasťou ďalšieho vybavenia 3,40 Sk
d) za chladničku 25,00 Sk
e) za balkón alebo loggiu (aj keď sú spoločné pre dve bytové jednotky) 3,40 Sk

(2) V dvojlôžkovej obytnej jednotke pri spoločne užívanom vybavení obytnej jednotky každý občan uhrádza polovicu sadzby podľa odseku 1. Ak dvojlôžkovú obytnú jednotku na vlastnú žiadosť obýva len jeden občan, určí sa mu úhrada v plnej výške.

(3) Za vybavenie obytnej jednotky uvedené v § 3 ods. 3 môže orgán, ktorý penzión spravuje, určiť úhradu.2)

2) § 21 písm. a) č. 3, § 25 písm. a) č. 4 a § 30 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.“.

9. V § 8 ods. 2 a v § 9 ods. 3 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.

10. V § 8 ods. 5 sa suma „20 Kčs“ nahrádza sumou „40 Sk“.

11. V § 8 ods. 6 sa suma „7 Kčs“ nahrádza sumou „14 Sk“.

12. Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3) znie:

㤠9a

Úhradu za ďalšie služby uvedené v § 1 ods. 3 s výnimkou zabezpečenia služieb kaderníctva, holičstva a pedikúry, prípadne ďalších služieb poskytovaných za ceny podľa osobitného predpisu,3) určí orgán sociálneho zabezpečenia alebo obec,2) ktorá penzión spravuje.

3) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.“.

13. V § 10 ods. 2 sa druhá veta vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Július Brocka v. r.