Vyhláška č. 214/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c78/1994 Z. z.)

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

214

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. augusta 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 443/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 259/1992 Zb.“.

3. § 2 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 2b) a 2c) znie:

㤠2

Stravníci

Stravníkmi na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a) občania, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch sociálnej starostlivosti (ďalej len „ústav“),2b)

b) občania vykonávajúci civilnú službu2c) v zariadeniach,

c) pracovníci zariadení podľa osobitného predpisu.3)

2b) § 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2c) § 7 ods. 1 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe v znení zákona č. 18/1992 Zb.“.

4. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Stravovanie zo zariadenia okrem stravníkov uvedených v § 2 možno poskytovať

a) starým občanom,

b) ťažko zdravotne postihnutým občanom, ak nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

c) deťom umiestneným v stanici opatrovateľskej služby pre deti,

d) účastníkom výchovno-rekreačných a letných rekreačno-výchovných táborov a sociálno-zdravotných a iných kurzov,

e) dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby.“.

5. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

6. V § 4 ods. 2 znie:

(2) Odber stravy z ústavov,2b) zo zariadení opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov,4) zo samostatných jedální s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov5) a zo staníc opatrovateľskej služby6) do iného zariadenia, prípadne do domácnosti občanov uvedených v § 2a písm. a) a b) možno dohodnúť len za predpokladu dostatočnej prevádzkovej kapacity a vybavenosti stravovacích prevádzok týchto zariadení; pritom sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania stravníkov uvedených v § 2 písm. a).“.

7. § 7 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znie:

㤠7

(1) V ústavoch s výnimkou domovov-penziónov pre dôchodcov (ďalej len „penzión") sa poskytuje celodenné stravovanie podľa určených stravných jednotiek; pri poskytovaní ústavnej sociálnej starostlivosti formou denného pobytu sa poskytuje obed a dve vedľajšie jedlá.

(2) Občanovi sa poskytujú tie hlavné a vedľajšie jedlá, na ktorých poskytovaní sa dohodol6a) s ústavom alebo s príslušným orgánom.6b) Uzatvorená dohoda nesmie byť v rozpore so zásadami racionálnej výživy.

6a) § 93 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti.

6b) § 21, 25 a 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.“.

8. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Stravná jednotka

(1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústave formou celoročného, týždenného a denného pobytu a ktorý poberá racionálnu stravu, je

vo veku od 3 do 6 rokov 24,30 Sk až 34,00 Sk,
od 6 do 10 rokov 26,70 Sk až 37,40 Sk,
od 10 do 15 rokov 29,50 Sk až 41,30 Sk,
nad 15 rokov 33,00 Sk až 46,20 Sk.

(2) Stravná jednotka uvedená v odseku 1 určená z rozpätia podľa vekových kategórií sa pre občana poberajúceho diabetickú, bielkovinovú alebo výživnú stravu zvyšuje o 40 %.

(3) Výšku stravnej jednotky určí na návrh ústavu v rámci rozpätia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán,6b) ktorý ústav spravuje.

(4) Ak ústav zabezpečuje stravovanie občanov odberom stravy z iných organizácií (§ 4 ods. 3), obec alebo príslušný orgán,6b) ktorý ústav spravuje, určí na návrh ústavu stravnú jednotku v inej výške.

(5) Náklady na potraviny pri poskytovaní ústavnej sociálnej starostlivosti formou celoročného pobytu sa zvyšujú o 120 Sk na občana za kalendárny rok, a to na prilepšenie stravy počas sviatkov.

(6) Pri stravovaní v zotavovacích táboroch, na rekreačných pobytoch, zájazdoch a na športových hrách občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch, môže obec alebo príslušný orgán,6b) ktorý ústav spravuje, určiť stravnú jednotku až do výšky 74 Sk; túto sumu môže zvýšiť o ďalších 28 Sk pri odbere stravy z iných organizácií.“.

9. § 9 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 7) a 8) znie:

㤠9

Úhrady za stravu

(1) Občania uvedení v § 2 písm. a) uhrádzajú za stravu sumy vo výške stravnej jednotky podľa § 8 ods. 1 a 2 a počtu odobratých jedál.

(2) Občania uvedení v § 2 písm. c) uhrádzajú za stravu sumy podľa osobitného predpisu.3)

(3) Občania uvedení v § 2a uhrádzajú za stravu sumy zodpovedajúce obstarávacej cene surovín zvýšené o osobné a vecné výdavky súvisiace s prípravou jedál.7)

(4) V zotavovacích táboroch, na rekreačných pobytoch, zájazdoch a na športových hrách uhrádzajú občania, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch, za stravu sumu vo výške stanovenej stravnej jednotky v rámci úhrady za pobyt v ústave. Sprevádzajúci pracovníci uhrádzajú za stravu sumu vo výške stanovenej stravnej jednotky (§ 8 ods. 6); pri odbere stravy z iných organizácií uhrádzajú za stravu cenu podľa osobitného predpisu.8)

(5) Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta

a) pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte
na raňajky 15 %
na obed 35 %
na večeru 30 %
na jedno vedľajšie jedlo 10 %
b) pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte
na raňajky 14 %
na obed 32 %
na večeru 27 %
na jedno vedľajšie jedlo 9 %.

7) § 15 a 16 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

8) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.“.

10. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

11. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Stravná jednotka

(1) Stravnú jednotku pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v penziónoch, a občanov, ktorým sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti v zariadeniach na dlhodobý pobyt, určí príslušný orgán,6b) ktorý penzión a zariadenie na dlhodobý pobyt spravuje, po dohode s občanmi;7) pritom možno vychádzať zo stravnej jednotky určenej v § 8.

(2) Stravnú jednotku v jedálni, v zariadení na denný pobyt, v stanici pre starých občanov a v stanici pre deti určí obec alebo príslušný orgán,6b) ktorý tieto zariadenia spravuje.

(3) Stravnú jednotku podľa odseku 2 možno určiť sumou, ktorá je

a) 35 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch (§ 8 ods. 1 a 2), ak ide o jedáleň,

b) 35 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch (§ 8 ods. 1 a 2), alebo z 55 % hodnoty stravnej jednotky v prípade poskytovania obeda a dvoch vedľajších jedál, ak ide o zariadenie na denný pobyt,

c) celodennou hodnotou stravnej jednotky určenou pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch (§ 8 ods. 1 a 2), ak ide o stanicu pre starých občanov a stanicu pre deti.“.

12. V § 17 ods. 1 sa slová „Obyvatelia penziónov“ nahrádzajú slovami „Občania, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v penziónoch“, slová „zariadení na dlhodobý pobyt“ nahrádzajú slovami „občania, ktorým sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti v zariadeniach na dlhodobý pobyt“ a slová „podľa § 9 ods. 2 a 6“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 3 a 5“.

13. V § 17 ods. 2 znie:

(2) Zákonní zástupcovia detí, ktorým sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti v stanici pre deti, uhrádzajú za stravu sumy určené podľa § 9 ods. 3 a 5.“.

14. V § 17 ods. 3 znie:

(3) Občania uvedení v § 2a uhrádzajú za stravu sumy zodpovedajúce obstarávacej cene surovín zvýšené o osobné a vecné výdavky súvisiace s prípravou jedál.7)“.

15. V § 17a sa suma „52 Kčs“ nahrádza sumou „74 Sk“ a suma „20 Kčs“ sa nahrádza sumou „28 Sk“.

16. V § 17b ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

17. V § 18 ods. 2 znie:

(2) Od občanov uvedených v § 2 a v § 2a sa úhrada za dopravu stravy nepožaduje.“.

18. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Július Brocka v. r.