Oznámenie č. 21/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou formou vládnych úverov na podporu platobnej bilancie a o zabezpečení s tým spojeného vnútorného financovania

Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994

21

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou formou vládnych úverov na podporu platobnej bilancie a o zabezpečení s tým spojeného vnútorného financovania.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku IX ods. 1 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku VIII sa vykonávala od 1. januára 1993.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou formou vládnych úverov na podporu platobnej bilancie a o zabezpečení s tým spojeného vnútorného financovania

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

uvedomujúc si úzke historické, hospodárske a kultúrne vzťahy medzi národmi oboch republík,

vedené želaním udržať intenzívnu hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

vychádzajúc z ústavného zákona č. 541 z 13. novembra 1992 o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok I

Predmetom delenia sú záväzky vo voľne zameniteľných menách vyplývajúce z uzavretých úverových zmlúv podľa prílohy.

Článok II

Za záväzky vo voľne zameniteľných menách sa podľa článku I považujú:

– splácanie úrokov podľa stanoveného harmonogramu,

– splácanie istiny podľa splátkového kalendára,

– úhrada nákladov a poplatkov spojených s poskytnutím a čerpaním úverov.

Článok III

Držiteľom devízových prostriedkov získaných na základe úverov podľa prílohy bola k 31. decembru 1992 Štátna banka česko-slovenská. Korunové protihodnoty týchto devízových prostriedkov, získané prepočtom podľa oficiálneho nákupného kurzu spot v deň transakcie, boli k 31. decembru 1992 uložené na osobitnom účte devízových aktív federácie.

Článok IV

V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) ústavného zákona o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa záväzky vo voľne zameniteľných menách delia medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

Rovnakým spôsobom sa delia tiež korunové fondy získané z predaja devíz, uložené k 31. decembru 1992 na osobitnom účte štátnych finančných aktív a určené na nákup devíz na budúce splácanie úverov.

Článok V

Pokiaľ bude s veriteľmi dohodnuté pri jednotlivých úveroch vzájomné alebo spoločné ručenie Slovenskej republiky a Českej republiky alebo prevzatie záväzku výhradne jedným z nástupníckych štátov, obe republiky sa zaväzujú, že sa podriadia režimu dohodnutému s veriteľom a uhradia si navzájom vo voľne zameniteľných menách tú časť záväzkov, ktorá by na ne pripadala podľa pomeru 2:1.

Článok VI

1. Na zabezpečenie úhrady poplatkov spojených s pôžičkou od Eximbank Japan a druhou tranšou a do 31. decembra 1992 čerpanou časťou tretej tranše pôžičky SAL od Svetovej banky (odmeny za zhromaždenie faktúr a náklady na audit) sa z prostriedkov štátneho rozpočtu federácie vyčlenila suma 10 mil. Kčs.

Táto suma bude použitá výhradne na uvedené účely. Jej nečerpaný zostatok sa prevedie v prospech štátneho rozpočtu Českej republiky a Slovenskej republiky v pomere 2:1.

2. Pokiaľ pred uzatvorením dohôd s veriteľmi vznikne podľa splátkového kalendára pri ktorejkoľvek pôžičke nástupníckym štátom bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povinnosť uhradiť úroky, 2/3 týchto splatných úrokov uhradí Česká národná banka a 1/3 Národná banka Slovenska.

Článok VII

Dopracovaním dohôd s veriteľskými štátmi a príslušnou koordináciou postupu Slovenskej republiky a Českej republiky sú poverení:

– za Slovenskú republiku – riaditeľ odboru medzinárodných finančných a kapitálových vzťahov ministerstva financií,

– za Českú republiku – riaditeľ odboru devízovej politiky a vonkajších vzťahov ministerstva financií.

Článok VIII

Postup podľa tejto Dohody sa uplatní aj v období od 1. januára 1993 do dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Článok IX

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných podmienok na nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti do splatenia pôžičiek podľa prílohy.

Dané v Bratislave 7. apríla 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

Príloha

Prehľad úverov prijatých vládou
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Uvedené sumy predstavujú istinu bez úrokov a ďalších poplatkov. Na prepočet na Kčs bol použitý skutočný kurz čerpania pôžičky (A) a kurz k 31. decembru 1992 (B).

(v tisícoch)

  Cudzia mena Ekvivalent Z toho v pomere 2:1
ČR SR
1. Európske ECU 375 000 A 13 380 300 8 920 200 4 460 100
spoločenstvá  B 13 092 000 8 782 000 4 364 000
2. Japonsko USD 200 000 A 5 769 688 3 846 459 1 923 229
    B 5 982 541 3 988 361 1 994 180
3. Rakúsko ATS 500 000 A 1 235 000 823 333 411 667
    B 1 272 000 848 000 424 000
4. Švajčiarsko USD 40 000 A 1 140 000 760 000 380 000
    B 1 155 960 770 640 385 320
5. Švédsko USD 25 000 A 743 250 495 500 247 750
    B 722 475 481 650 240 825
6. Nórsko USD 16 000 A 475 680 317 120 158 560
    B 462 384 308 256 154 128
7. Fínsko USD 15 000 A 424 950 283 300 141 650
    B 433 485 288 990 144 495
8. SAL*) USD 330 711 A 9 319 901 6 213 267 3 106 634
(čerpané)  B 9 414 512 6 276 341 3 138 171
*) Zostatok do 450 mil. USD z tretej tranše pôžičky SAL sa bude čerpať v pomere 2:1, t. j. 79 526 centrálna banka Českej republiky a 39 763 centrálna banka Slovenskej republiky.