Vyhláška č. 209/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994
Účinnosť od 01.09.1994

OBSAH

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 1. augusta 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe vyhlášky v Sadzobníku na výpočet odmeny notára za notársku činnosť sa v položke A bode 1 na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová:

„ak ide o jednostranný právny úkon, spísanie zakladateľskej listiny Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu bez výzvy na upisovanie akcií, najviac 10 000 Sk.".

2. Vo vyhláške a jej prílohe v Sadzobníku na výpočet odmeny notára za notársku činnosť sa skratka „Kčs" nahrádza skratkou „Sk".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Milan Hanzel v. r.