Zákon č. 200/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994
Účinnosť od 01.07.2016